ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Афоризм

АФОРИ́ЗМ (грец. ἀφορισμός– визначення, вислів) – влучний вислів, що має лаконічну виразну форму, часто за допомогою антитези, паралелізму, гіперболи тощо, з глибоким та оригінальним узагальненим змістом. В «Афоризмах» Гіппократа термін «А.» означав перелік симптомів і діагнозів хвороб та способів їхнього лікування, а в Аристотеля – «визначення». Ще за антич. давнини А. перебрав багато рис гноми – короткого повчал. вислову у формі вірша або ритмізов. прози. Відому збірку А. уклав лат. віршем Йоан де Медитано (1066), подаючи приписи салернської мед. школи. Подібна праця, видана 1709 у м. Лайден, належала голландцеві Г. Боергааве. Поволі термін почав застосовуватися до ін. галузей діяльності, набуваючи рис максими або крилатого вислову. Вже за нової історії у поняття А. вкладали не лише визначення, зокрема у фольклорі А. називали прислів’я та приказки, у літературі – гноми або сентенції (А. без авторства), апофотегми (А., що приписується певній особі), хриї (А. певної особи за певних обставин). А. морального змісту має ще назву «максима». Проте ця жанр. диференціація остаточно не усталена. Існує поняття «афористичність», що означає характеристику мовлення або тексту, коли використовуються А. Афористичність знач. мірою притаманна давній укр. літературі («Моління Даниїла Заточника», зб. «Бджола», добірка А. в «Ізборнику» Святослава, вірші ієромонаха Віталія, К. Зіновієва та ін.), а також багатьом видат. письменникам і речникам 19 ст.: М. Штірнерові, Ф. Ніцше, Т. Карлейлю, Б. Дізраелі, Ґ. Честертону, О. Вайлду. У середньовічну епоху А. потрапляють в Україну через перекладну літературу. У 19 ст. афористичність була відміт. рисою стилю Т. Шевченка, Лесі Українки, Л. Глібова, С. Руданського. У 2-й пол. 20 ст. афористичністю позначений стиль багатьох укр. літераторів: П. Тичини, М. Рильського, Є. Маланюка, М. Бажана, Л. Первомайського, В. Симоненка, Д. Павличка, М. Вінграновського, Л. Костенко, І. Драча, В. Стуса та ін. Афористичними намагалися зробити також гасла, що писалися до кожного парт. свята і з’їзду в УРСР. Інколи вони активно використовувалися в худож. творах і фольклорі (анекдотах).

Літ.: Успенский Л. Коротко об афоризмах // Афоризмы. Ленинград, 1964; Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови в українській літературній мові. К., 1975; H. Schlaffer. Aphorismus und Konversation // Merkur. Stuttgart, 1996. Jg. 50, H. 12; Тисяча цитат з українського письменства. К., 1996; Українська афористика. К., 2001.

Л. А. Герасимчук

Рекомендована література

  1. Успенский Л. Коротко об афоризмах // Афоризмы. Ленинград, 1964;Google Scholar
  2. Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови в українській літературній мові. К., 1975;Google Scholar
  3. H. Schlaffer. Aphorismus und Konversation // Merkur. Stuttgart, 1996. Jg. 50, H. 12;Google Scholar
  4. Тисяча цитат з українського письменства. К., 1996;Google Scholar
  5. Українська афористика. К., 2001.Google Scholar

Фотоілюстрації

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Афоризм / Л. А. Герасимчук // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-44675

Том ЕСУ:

1-й

Дата виходу друком тому:

2001

Дата останньої редакції статті:

2001

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

44675

Кількість переглядів цього року:

272

Схожі статті

Ін-юре
Світ-суспільство-культура  | Том 11 | 2011
О. Б. Божук
Дзвони Лемківщини
Світ-суспільство-культура  | Том 7 | 2007
І. М. Дуда
Книжкова палата України імені І. Федорова
Світ-суспільство-культура  | Том 13 | 2013
Н. О. Петрова

Нагору