Крилов Порфирій Микитович — Енциклопедія Сучасної України

Крилов Порфирій Микитович

КРИЛО́В Порфирій Микитович (Кры­лов Порфирий Никитич; 01(13). 08. 1850, с. Сагайська Єнісей. губ., нині Краснояр. краю, РФ – 27. 12. 1931, м. Томськ, РФ) – російсь­кий геоботанік, флорист-систе­матик. Д-р ботаніки (1909, без захисту дис.), проф. (1917), чл.-кор. ВУАН (1925), АН СРСР (1929). Премія ім. К. Бера С.-Пе­тербур. АН (1914). Закін. Казан. ун-т (нині Татарстан, РФ, 1875), де й працював від 1876, зокрема у ботан. саду. Від 1885 – у Томському ун-ті (РФ, з перервою): 1885 – засн. і від 1924 – зав. ботан. саду (згодом гербарій), якому 1933 присвоєно його ім'я, від 1917 – зав. каф. ботаніки; 1913–17 – у Ботан. музеї РАН (Петроград, нині С.-Пе­тер­бург). Учасник багатьох експедицій з вивчення флори Центр. Росії, Сибіру, Далекого Сходу. Резуль­тати опублікував у 7-том. праці «Флора Алтая и Томской губернии» (Томск, 1901–14), перевид. під назвою «Флора Западной Сибири» (Томск, 1927–49). Один із основоположників фітоценології. Розробляв фітогеогр. тер­мінологію. Незалежно від Й. Па­чоського запровадив у науку термін «фітосоціологія» (1898). Висловив припущення, що в Си­­біру у пліоцен. епоху були поширені широколистяні ліси; до­­сліджував історію розвитку сибір. тайги, вважав наявність у ній вічнозелених ягід. рослин (брус­лина, журавлина) свідченням давності цієї формації; запропо­нував класифікацію зх.-сибір. степів. Разом із М. Кащенком зро­бив вагомий внесок у розвиток сибір. плодівництва. Значну ува­гу приділяв вивченню лікар. рос­лин. Ім'ям К. названо 1 рід (Kry­lovia Schischk. ex Tamamsch.) та понад 50 видів (Potentilla krylo­viana Th. Wolf., Dianthus krylovia­nus Juz. та ін.) рослин, а також біол. журнал Томського ун-ту – «Krylovia».

Пр.: Материал к флоре Вятской губ. Казань, 1878; Тайга с естественно-исто­рической точки зрения. Томск, 1898; К вопросу о колебании границ между лесной и степной областями // Тр. Бо­­тан. музея АН. Петроград, 1915. Т. 14; Задачи и методы фитогеографических исследований и отношение их к фитосоциологии и фитоэкологии // Изв. Томского ун-та. 1922. Т. 72; К вопросу о фитогеографической терминологии // Изв. Томского отделения Рус. ботан. об-ва. 1927. Т. 2, № 1–2; Ключ к опреде­­лению семейств растений западносибирской флоры. Томск, 1946.

Літ.: Шишкин Б. К., Сергиевская Л. П. П. Н. Крылов и его научная деятельность: Биогр. очерк // Изв. Томского отделения Рус. ботан. об-ва. 1931. Т. 3, вып. 1–2; Сергиевская Л. П. Пор­­фи­рий Никитич Крылов. Новосибирск, 1952; Памяти Порфирия Никитича Кры­лова в связи со столетием со дня рож­дения // Тр. Томского ун-та. Сер. биол. 1951. Т. 116; Положий А. В. Герба­рий им. П. Н. Крылова в Томском университете: К 100-летию со времени основания. Томск, 1986; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. ХVІІІ – начало ХХ вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984; Липшиц.

М. В. Шевера

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. В. Шевера . Крилов Порфирій Микитович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1017 (дата звернення: 24.10.2021)