Кримська автономна соціалістична радянська республіка — Енциклопедія Сучасної України

Кримська автономна соціалістична радянська республіка

КРИ́МСЬКА АВТОНО́МНА СОЦІАЛІСТИ́ЧНА РАДЯ́НСЬКА РЕСПУ́БЛІКА (Кримська АСРР) Створ. відповідно до постанови ВЦВК і РНК РСФРР від 18 жовтня 1921 як частина РСФРР у ме­жах Крим. п-ова із центром у Сімферополі. У результаті захо­плення в листопаді 1920 Крим. п-ова Червоною армією в Криму встановлено рад. владу, 16 ли­стопада сформовано Крим. рев­ком (голова Б. Кун).

У січні 1921 на спіл. засіданні обкому РКП(б) і Крим. ревкому ухвалено рішення про створення в Криму автономії через його соц.-екон. й нац. особливості. Проведено облік насел. п-ова і встановлено його нац. склад: 50 % – росіяни (внаслідок числен. фальсифіка­цій у цю графу об'єднано росіян, українців і білорусів), 25 % – татари, решта – представники ін. національностей (болгари, вір­мени, греки, караїми, кримчаки, німці та ін.). 7 листопада 1921 1-й Всекрим. установ. з'їзд рад проголосив створення Крим. АСРР, обрав ЦВК (голова Ю. Га­вен) і РНК (голова С. Саїд-Галієв), ухвалив Конституцію Крим. АСРР, складену на основі Конституції РСФРР. У респ. розпоча­то т. зв. соціаліст. перетворен­ня в економіці й культурі, 21 грудня 1921 В. Ленін підписав декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». Апарат держ. влади Крим. АСРР складався з місц. рад, ЦВК і РНК, до якої входили комісаріати внутр. справ, юстиції, просвіти, охорони здоров'я, соц. забезпечення, землеробства, продовольства, фінансів, праці, ради нар. госп-ва, робітн.-селян. інспекції, зв'язку, упр. комунал. госп-ва і статистики.

Для кер-ва військ. справами створ. Кримвійськкомат при РНК Крим. АСРР, для боротьби з контрреволюцією – Крим. ЧК, підпорядк. безпосередньо ВЧК. Закордонні справи й зовн. торгівля, упр. шляхами сполучення у ме­жах Крим. АСРР, центр. упр. курор­тами залишалися у віданні нар. комісаріатів РСФРР, що створювали відповідні представництва при РНК Крим. АСРР.

Нар. комісаріати Крим. АСРР були підзвітними Крим. ЦВК, Крим. РНК і ВЦВК. Конституція Крим. АСРР проголошувала скасування всіх нац. і нац.-реліг. привілеїв та обмежень, стверджувала територ. принцип побудови респу­бліки. Держ. мовами Крим. АСРР проголошено рос. і кримськотатарську. 30 червня 1945 прези­дія ВР СРСР видала наказ про пе­ретворення Крим. АСРР у Крим. обл. у складі РРФСР. 25 червня 1946 ВР СРСР ухвалила закон про перетворення Крим. АСРР у Крим. обл. у складі РРФСР і про внесення відповід. змін і доповнень у ст. 14 Конституції РРФСР. 1954 Крим. обл. передано до складу УРСР.

Літ.: Бунегин М. Ф. Революция и гра­жданская война в Крыму. 1917–1920. 1927; Борьба большевиков за Советскую власть в Крыму: Сб. док. и мат. Т. 1. 1957; Борьба за власть Советов в Кры­му: Сб. ст. 1957; Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. Ч. 2. 1957; Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории гражданской войны в Крыму. 1997 (усі – Сімферополь).

ДА: Держ. арх. АР Крим. Ф.-п. 150, оп. 1; ф.-п. 1, оп. 1; ф.-р. 663, оп. 1–5; ф.-р. 652, оп. 1–26.

Т. Б. Бикова


Покликання на статтю