Кочмола Микола Максимович — Енциклопедія Сучасної України

Кочмола Микола Максимович

КОЧМОЛА́ Микола Максимович (05. 06. 1934, с. Верхня Сироватка Сум. р-ну, нині Сум. обл.) – матеріало­знавець. Д-р тех. н. (1994), проф. (1995). Закін. Сум. пед. ін-т (1961). Учителював. 1966–89 – у Комунар. гірн.-металург. ін-ті (нині м. Ал­чевськ Луган. обл.); від 1989 – у Сум. аграр. ун-ті: від 1995 – зав. каф. фізики та приклад. механіки. Осн. напрям наук. дослідж. – розроблення засобів і методик аналіт. контролю хім. складу сипких матеріалів пром. та с.-г. призначення із застосуванням фіз. методів. Гол. ред. «Віс­ника Сумського національного аграрного університету. Се­рія Механізація та автоматизація виробничих процесів» (від 1999).

Пр.: Учет влияния распределения частиц железорудных материалов по размерам на результаты рентгено­флуоресцентного анализа // ЖАНХ. 1990. Т. 45, вып. 1; К вопросу диэлько­метри­ческого определения содержания горючих в продуктах сгорания твердого топлива // Электр. станции. 1992. № 4 (спів­авт.); Пристрій по виготовленню випромінювачів для бездифракційного рентгенофлуоресцентного аналізу // Вісн. Сум. аграр. ун-ту. Сер. Механізація та автоматизація вироб. процесів. 2005. Вип. 13 (спів­авт.); Теоретичні та експери­ментальні дослідження впливу волого­сті сипких матеріалів на резуль­тати рент­генофлуоресцентного ана­лізу // Там са­мо. 2008. Вип. 1(18) (спів­авт.).

В. І. Ладика


Покликання на статтю