Кочубей Анатолій Наумович — Енциклопедія Сучасної України

Кочубей Анатолій Наумович

КОЧУБЕ́Й Анатолій Наумович (26. 08. 1949, Київ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1988). Чл.-кор. НАНУ (2015). Держ. премія України в галузі н. і т. (2018). Закін. Київ. ун-т (1971). Працював в Ін-ті «Укр­енергомережпроект» (Харків, 1972–91); від 1992 – в Ін-ті математики НАНУ (Київ): від 2005 – зав. відділу неліній. аналізу. Наук. дослідж. присвяч. питанням не­а­рхімедового аналізу, теорії опе­раторів, теорії випадк. процесів. Розробив метод абстракт. гранич. умов у теорії розширень си­ме­трич. операторів із застосуван­нями до розв'язання різноманіт. задач аналізу і матем. фі­зики; започаткував теорію еволюц. рівнянь з дробовими похідними за часом; дослідив задачу Коші для параболіч. псевдо­дифе­рен­ціал. рівнянь з квазіод­норід. сим­волами; створив низ­ку нових напрямів у неархімедо­вому ана­лізі (аналоги класич. рівнянь матем. фізики, неархімедова ста­тистика, диференціал. рівняння з похідними Карліца над полями додатної характеристики); ввів і дослідив стохаст. диференціал. рівняння над полем p-адичних чисел; до­вів перші граничні теореми для сум незалеж. випадк. величин над неархімедовими полями; за­клав основи неархімедового нес­кінченновимір. ана­лізу; вивчив кла­си операторів і рівнянь, які виникають у неархімедових мо­делях фіз. процесів.

Пр.: О расширениях симметрических операторов и симметрических бинар­ных отношений // Матем. заметки. 1975. Т. 17, № 1; Pseudo-Differential Equa­tions and Stochastics over Non-Archime­dean Fields. New York; Basel, 2001; Ana­lytic Methods in the Theory of Differential and Pseudo-Differential Equations of Parabolic Type. Basel, 2004 (спів­авт.); Distributed order calculus and equations of ultraslow diffusion // J. Mathematical Analysis and Applications. 2008. Vol. 340; Analysis in Positive Characteristic. Cam­bridge, 2009; Non-Archimedean normal operators // J. Math. Phys. 2010. Vol. 51.

В. І. Горбачук


Покликання на статтю