Кочубей Лариса Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Кочубей Лариса Олександрівна

КОЧУБЕ́Й Лариса Олександрівна (26. 06. 1970, м. Боярка Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.) – політолог. Дру­жина М. Кочубея. Канд. істор. (1996), д-р політ. (2007) н., проф. (2008). Закін. Київ. ін-т культури (1991). Працювала в Укр. НДІ архів. справи та документознавства (1996–97); у 1997–2006 – зав. відділу реферування наук. інформації Книжк. палати України (обидва – Київ); 2006–07 – проф. каф. зв'язків з громадськістю Київ. ун-ту культури та мист-в; від 2008 – пров. н. с. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАНУ (Київ). Досліджує проблеми вибор. тех­нологій, PR-діяльності у політ. сфері, порівнял. політології, роз­робляє питання особливостей форм правління та політ. режимів, специфіки сучас. політ. роз­витку Франції, теорій політ. еліти та діяльності політ. класу, комуні­катив. діяльності у вибор. проце­сах.

Пр.: Виборчі технології: політологічний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України). 2006; Ви­борчі технології: Навч. посіб. 2008; Ви­борчі системи як передумова формуван­ня політичних лідерів і політичних еліт // Політика в особах. 2008 (спів­авт.); Нариси з історії видавничої діяльності Уні­верситету Св. Володимира у 1834–1917 роках (на прикладі видань з природознавства): До 175-річчя Київського на­ціонального університету ім. Т. Г. Шевченка. 2009; Політична еліта. Політичний клас // Політ. клас в сучас. Україні: особливості формування, тенденції роз­витку. 2010 (спів­авт.); усі – Київ.

Ф. М. Рудич


Покликання на статтю