Крисаченко Валентин Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Крисаченко Валентин Семенович

КРИСАЧЕ́НКО Валентин Семенович (08. 09. 1953, с. Тополі Гайворон. р-ну Кіровогр. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (1991), проф. (1994). Засл. діяч н. і т. України (2004). Закін. Чернів. ун-т (1978). Відтоді працює у Києві в Ін-ті філософії НАНУ: від 1986 – пров. н. с.; за сумісн. в Ін-ті українознавства Ун-ту: від 1992 – співзасн. Ін-ту, 1993–2000 – зав. відділу філос.-світогляд. проблем укра­їнознавства; від 1993 – проф. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. ака­демія»; від 2001 – у Нац. ін-ті стратег. дослідж. при Адміністрації Президента України: від 2002 – зав. відділу заг. проблем нац. безпеки; в НДІ українознав­ства: від 2006 – зав. відділу геополітики та геостратегії, від 2010 – пров. н. с.; водночас від 2007 – у Нац. ін-ті проблем міжнар. без­пеки: держ. експерт, від 2008 – радник. Співзасн. ж. «Ой­кумена» (1991, Київ). Напрями дослідж.: історія філософії та фі­­лософія науки, етнополітика, біо­­сферологія, антропологія, історія Криму, українознавство. Роз­­робляє моделі сусп. розвитку України, здійснює наук. експер­­тизу законопроектів, правових актів і держ. заходів соц.-політ. спрямування. Автор навч. посіб­­ників «Екологічна культура» (К., 1996; 2009), «Історія Криму» (Чц., 1999, т. 1; К., 2000, т. 2), «Історія української філософії: Хрестоматія-довідник» (2006), «Образ України у світовій культурі: природні та духовні виміри» (2007); підручника «Людина і біосфера» (1998); за редакцією К. видано «Словник геополітичних термінів та понять» (2008) та «Україн­сь­­кий геополітичний словник» (2010; усі – Київ).

Пр.: Людина і довкілля. Ч. 1. Приро­да і людність України в пам'ятках світової і національної культури. Ч. 2. Лю­дина і довкілля в українській духовно­сті. 1995; Україна: природа і люди. 2000; 2002 (спів­авт.); Християнство на теренах України. I–IX cтоліття. 2000; Українська політична нація: генеза, стан, перспективи. 2004 (спів­авт.); Динаміка населення: популяційні, етнічні та гло­бальні виміри. 2005; Український соці­ум. 2005 (спів­авт.); усі – Київ.

Літ.: Дякова О. В., Федоренко О. А., Ярошинський О. Б. Валентин Крисаченко – видатний український вчений // Зб. наук. пр. НДІ українознавства. К., 2008. Т. 22; Мостяєв О. І. Валентин Кри­саченко як українознавець (до 55-річ­чя народж.) // Там само.

О. В. Дякова


Покликання на статтю