Кошечко В’ячеслав Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кошечко В’ячеслав Григорович

КОШЕ́ЧКО В'ячеслав Григорович (22. 06. 1946, Житомир) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1987), проф. (1996), акад. НАНУ (2006). Засл. діяч н. і т. України (1997). Держ. премія України в галузі н. і т. (1993), пре­мія ім. О. Бродського НАНУ (1998). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го (2008) та 4-го (2016) ступ. Закін. Ужгород. ун-т (1969). Від 1971 працює в Ін-ті фіз. хімії НАНУ (Київ): від 1986 – зав. лаб. елек­троорган. реакцій, одночасно 1998–2008 – заст. дир. з наук. роботи, від 2008 – дир. та водночас зав. відділу вільних радикалів. Зробив знач. внесок у роз­виток широкого кола проблем сучас. фіз. хімії: теорії хім. будо­ви, кінетики та реакцій. здатно­сті; елементар. актів і механізмів хім. реакцій; фіз.-хім. прин­ципів упр. хім. процесами та різ­них ме­тодів їхньої активації; тер­моди­наміки, сольватохромії, асо­ціа­тивно-дисоціатив. рівноваг за участі іон-радикалів; кінетики і механізмів електрокаталіт. реак­цій; гомоген. каталізу; елек­троор­ган. хімії; розроблення су­час. підходів до створення хім. дже­рел струму. Обґрунтував положення про ключову роль катіон-радикалів у перебігу низки про­цесів електрофіл. заміщення; виявив і сформулював осн. фак­тори, що визначають реакц. здат­ність катіон-радикалів різних класів в окисно-віднов. реакціях з вільними радикалами, орган. та неорган. молекулами; розро­бив нові ефективні хім. та елек­трохім. способи одержання важ­ливих орган. сполук; ство­рив та впровадив у серійне ви­роб-во в Україні й РФ нові літієві джере­ла струму.

Пр.: Окислительно-восстановитель­ные реакции свободных радикалов. К., 1976; Проблемы химии свободных радикалов. К., 1984; Freon electrochemis­try in room-temperature ionic liquids // J. of Electroanalytical Chemistry. 2007. Vol. 602; Activation of free-radical polyfluoroalky­lation of organic substrates with freon BrCF2CF2Br using a system of organic ba­se electron transfer mediator // J. of Fluo­rine Chemistry. 2010. Vol. 131; Влияние природы растворителя и фоновой соли на процесс электрохимически активи­руемого введения СО2 в фторсодержащие ароматические имины с получе­нием аминокислот // ТЭХ. 2010. Т. 46 (усі – спів­авт.).

Літ.: 60-річчя академіка НАН України В. Г. Кошечка // Вісн. НАНУ. 2006. № 6; Кошечко Вячеслав Григорович. К., 2011.

Л. Ю. Долгіх

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Л. Ю. Долгіх . Кошечко В’ячеслав Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1720 (дата звернення: 23.10.2021)