Кравець Володимир Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Кравець Володимир Степанович

КРАВЕ́ЦЬ Володимир Степанович (08. 06. 1951, с. Новоуспенівка Веселів. р-ну Запоріз. обл.) – біохімік рос­лин. Д-р біол. н. (1999). Закін. Мелітоп. пед. ін-т (Запоріз. обл., 1974), де відтоді й працював. 1981–2002 – в Ін-ті фізіології рослин і генети­ки НАНУ (Київ): від 1993 – зав. відділу фізіології стійкості рослин, від 1997 – заст. дир. з наук. роботи; 2002–04 – зав. каф. біо­логії Нац. ун-ту «Киє­во-Могилян. академія»; від 2004 – зав. відділу молекуляр. механізмів регуляції метаболізму кліти­ни Ін-ту біоор­ган. хімії та нафто­хімії НАНУ (Ки­їв). Вивчає механізми розпіз­на­вання клітинами фітогормонів та роль фос­фоліпаз у формуванні мережі сигнал. шляхів клітин рос­­лин. Обґрунтував концепцію пос­­лі­довності розвитку подій у метаболізмі рослин за дії стресів; запропонував метод кріоконсервування мітохондрій у рідко­му азоті; описав роль молекуляр. шаперонів у підтриманні функ­цій клітин рослин за стрес. умов се­­редовища.

Пр.: Молекулярные основы реализации сигнального пути фосфатидили­нозитол-специфической фосфолипазы С в клетках растений // БК. 2008. Т. 24, № 6; Регуляторы роста растений: внут­риклеточная гормональная сигнализа­ция и применение в аграрном производстве // Физиология растений. 2008. Т. 55, № 4; Цитокинины вызывают быс­­трую активацию фосфолипазы D в чув­ствительных тканях растений // Докл. НАНУ. 2009. T. 428, № 5; Молекулярные и генетические подходы в исследовани­­ях роли фосфолипазы D клеток рас­те­­ний // БК. 2010. Т. 26, № 3 (усі – спів­авт.).

С. П. Федоряк

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. П. Федоряк . Кравець Володимир Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1798 (дата звернення: 18.10.2021)