Кузьменко Валерій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кузьменко Валерій Михайлович

КУЗЬМЕ́НКО Валерій Михайлович (10. 12. 1938, Вінниця) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1993). Закін. Харків. полі­тех. ін-т (1963). Відтоді працює у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ: від 2002 – пров. н. с. Наук. дослідження: електричні галь­ваномагнітні і надпровідні влас­тивості металів в аморф. і кристаліч. станах; стабільність аморф. плівок моноатом. металів, термодинаміка і кінетика їх переходу в кристаліч. стан; лавинна кристалізація аморф. речовин.

Пр.: Взрывная кристаллизация аморф­ных веществ // УФН. 1989. Т. 157, вып. 2 (спів­авт.); Положительный эф­фект Холла в аморфном сплаве, не со­дер­жа­щем переходный металл // ФНТ. 1997. Т. 23, № 3 (спів­авт.); Релак­са­цион­ные процессы в аморфных пленках мо­но­атомных металлов // Там само. 2001. Т. 27, № 9/10 (спів­авт.); Лавинная крис­таллизация аморфных пленок моно­ат­ом­ных металлов // Зарубеж. ради­о­элек­троника. Успехи соврем. радио­эл­ек­тро­ники. 2002. № 5; Влияние полу­про­вод­никового покрытия на электро­пе­ре­нос в аморфных и кристаллических плен­ках металлов // ФНТ. 2008. Т. 34, № 8.

В. М. Воєводін


Покликання на статтю