Кравченко Віктор Пилипович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Віктор Пилипович

КРА́ВЧЕНКО Віктор Пилипович (05. 10. 1939, Харків) – математик, фахівець у галузі інформатики, радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1986), проф. (1989). Засл. діяч н. і т. РФ (2005). Закін. Харків. ун-т (1963), де 1963–64 й працював. 1969–72 – у Харків. політех. ін-ті; 1972–78 – зав. відділу теор. і матем. фізики Харків. НДІ метрології; 1978–82 – зав. н.-д. лаб. Харків. приладобуд. з-ду; 1982–93 – зав. сектору, вчений секр. НВО точних приладів; 1993–96 – пров. н. с., від 1996 – гол. н. с. Ін-ту радіоелек­троніки РАН (обидва – Москва); водночас від 1989 – проф. каф. вищої математики Моск. тех. ун-ту. Розвинув метод R-функ­цій; за допомогою нового типу еквівалент. гранич. умов розв'я­зав крайові задачі електродина­міки надпровід. структур і розробив теорію надпровід. резонаторів; дослідив нові фіз. моделі електродинам. і тепл. полів; на основі атомар. функцій побудував теорію цифр. оброб­лення одно- і багатомір. сигналів, обґрунтував новий клас WA-си­стем функцій, вирішив задачі з оптимал. упр. фіз. параметрами широкого класу приладів фіз. електроніки, запропонував новий клас атомарно-фрактал. функ­цій для побудови теорії фрактал. антен. решіток. Був гол. ред. ж. «Электромагнитные вол­ны и электронные системы» (та­­кож засн.) та «Успехи современ­ной радиоэлектроники». Входив до складу оргкомітетів низки міжнар. наук. конф., зокрема й у Києві (1997), Харкові (1998, 2001, 2007, 2010) та Севастополі (2000, 2003, 2005–06, 2010).

Пр.: Дистанционное зондирование неоднородных сред. 1991; Современ­ные методы аппроксимации в теории антенн. 2002–03. Кн. 1–3; Алгебра ло­­гики, атомарные функции и вейвлеты в физических приложениях. 2006; Ме­­тоды моделирования и цифровой об­­работки сигналов в гироскопии. 2008; Статистическая теория радиотехнических систем дистанционного зонди­рования и радиолокации. 2008; Ди­­фрак­ция электромагнитных волн на не­­замкнутых конических структурах. 2009; Преобразование и излучение электро­магнитных волн открытыми резонан­сными структурами. Модели­рование и анализ переходных и установившихся процессов. 2011 (усі – Москва, спів­авт.).

А. І. Шушківський


Покликання на статтю