База знань — Енциклопедія Сучасної України

База знань

БА́ЗА ЗНАНЬ – сукупність формалізованих знань, які викладаються у вигляді фактів і правил, що виражають евристичні знання про методи розв'язування задач у певній предметній сфері. Б. з. є складовою інтелектуал. (зокрема експерт.) систем. У психології – сукупність осн. відомостей людини про себе і навколиш. світ, здобутих на ранніх етапах онтогенет. розвитку в процесі виховання та навчання. У псих. розвитку дитини 5–7 років завершується формування системи образ. уявлень про себе і світ у його цілісності. У 20 ст. віковий період 7–15 років набув сусп.-держ. детермінації, пов'яз. з обов'язковим здобуттям початкової (6–10 років) та базової (11–15 років) освіти, що завершується в обсязі повної заг. серед. освіти. Б. з. як систематиз. зміст культур. і наук. досвіду людства, призначеного для передання наступ. поколінням, визначає сутнісні складові сусп. взаєморозуміння щодо сприйняття минулого, сучасного і майбутнього людства та своєї життєвої місії в його розвитку. Універс. компонентами Б. з. є істор. пам'ять, мова і свідомість кожного народу, які забезпечують самозбереження та гармонійність філогенет. розвитку нації й особистості в ній. Першою умовою свідомого засвоєння учнями основ знань є рідна мова (за К. Ушинським, С. Русовою, Б. Грінченком). У 80-х рр. 20 ст. дидакти серед. школи М. Скаткін, В. Краєвський, І. Лернер визначили види знань, що мають складати базис цілісного світогляду: осн. поняття і терміни, факти повсякден. дійсності; осн. закони науки, що розкривають відношення між об'єктами і явищами дійсності; теорії, що містять систему наук. знань про певну сукупність об'єктів, зв'язки між законами, методи пояснення та передбачення явищ предмет. галузі; знання про способи діяльності, методи пізнання й набуття знань, розвиток й історію науки; оціннісні знання. Б. з. учнів у системі заг. серед. освіти сучас. України ґрунтується на завданнях, визначених Законом «Про загальну середню освіту» (1999), серед них: виховання громадянина України, формування особистості учня, виконання вимог Держ. стандарту заг. серед. освіти; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до нар. традицій і звичаїв, держ. та рідної мови, нац. цінностей України й ін. народів і націй; формування засад здорового способу життя. Б. з. у системі вищої освіти визначається змістом вибраної спеціальності й формується під час н.-д. діяльності. Одержані наук. результати збагачують базу відповідної галузі знань, яка андрагог. засобами втілюється в системі фах. вдосконалення дипломов. спеціалістів, відображається у змісті підготовки майбут. фахівців вищою школою. Наук. результати заг.-сусп. значення входять до складу осн. відомостей, які повинен засвоїти кожний громадянин у процесі обов'язкового набуття повної заг. серед. освіти.

С. І. Болтівець


Покликання на статтю