Архів України історичний у Львові Центральний державний (ЦДІАЛ) — Енциклопедія Сучасної України

Архів України історичний у Львові Центральний державний (ЦДІАЛ)

АРХІ́В УКРАЇ́НИ ІСТОРИ́ЧНИЙ У ЛЬВО́ВІ Центральний державний (ЦДІАЛ) – установа Державного комітету архівів України, що забезпечує зберігання історичних документів, які висвітлюють економічний, політичний і культурний розвиток земель Західної України. Створ. 1784 на базі Архіву давніх актів Львова, який існував у цьому приміщенні понад 200 р. і зберігав актові книги ґродських і земських судів, які діяли на зх.-укр. землях у 15–18 ст. 1939 створ. Центр. архів стародав. актів у Львові; 1942–43 – архів у Львові; 1944 – відділ Держ. архіву Львів. обл. У 1958 реорганіз. у ЦДІА УРСР у Львові. Від 1992 – сучасна назва. Один із найдавніших архівів України, що безперервно діє від часу створення. Містить фонди центр. установ і орг-цій старопольс. періоду (14–18 ст.), часів австро-угор. панування в Галичині (1772–1918), УНР і ЗУНР (1917– 18) та Польщі міжвоєн. періоду (1918–39). Найдавніші документи представлені колекцією пергамент. грамот (1176–1800). Тут зберігається один з найповніших корпусів документів – акти ґродських і земських судів Галичини (1382–1800-і рр.). Фонд магістрату Львова зберігає цінні документи ради і лави міста, війтів. та лонґерського урядів, міських судів 14–18 ст. Серед них – рукописи хроністів В. Зиморовича, Я. Альнпека, Я. Юзефовича та ін. Великий інтерес становлять фонди Галиц. намісництва (1772–1921), суд. та фінанс. установ (1772– 1919), Крайової табулі (1780– 1896), Йосифін. та Францискан. метрик (1785–1820) – перших поземел. кадастрів, колекції листів, карт і планів. В архіві зберігаються збірки документів церк. установ різних конфесій 18 – серед. 20 ст., особисті фонди політ., громад., наук., культур. діячів, фонди Ставропігій. братства, НТШ, т-в «Просвіта», «Українська бесіда», «Галицько-руська матиця», військ.-спорт., кооп., літ., наук., укр., польс., вірм., євр. та ін. нац. орг-цій. Наук.-довідк. б-ка архіву зберігає унікал. рукописні книги, стародруки, інкунабули 16–18 ст., велику збірку європ. періодики 17–20 ст., колекцію листівок, афіш і відозв 1917– 43. В архіві працює стіл довідок, чит. зал, є можливість фотокопіювання, виготовлення мікрофільмів. Періодично відбуваються наук. конф. і семінари, організовуються виставки документів. На базі експозиції кабінетів допоміжних істор. дисциплін проводяться екскурсії, практика студентів. Дослідники користуються довідк. апаратом: системат., геогр., іменними каталогами, інвентарними описами. Створ. комп’ютер. каталог, планується внести інформ. базу даних архіву до міжархівної та міжбібліотеч. інформ. системи. Проводиться активна видавн. діяльність. Архів розміщ. у колиш. Бернардин. монастирі; сховища Галиц. намісництва і судово-адм. установ містяться у Королів. арсеналі – пам’ятці ренесанс. арх-ри поч. 17 ст. Приміщення пристосовані під архівосховища у 18 – на поч. 20 ст.

Літ.: Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском Социалистическом государстве: Справоч. Л., 1955; Йосифінська (1785–1788) і Францисканська (1819–1820) метрики. Перші поземельні кадастри Галичини: Покажч. насел. пунктів. К., 1965; Каталог пергаментних документів Центрального державного історичного архіву УРСР у м. Львові. 1233–1799. К., 1972; Державні архіви Української РСР: Корот. довід. К., 1972; Государственные архивы Украинской ССР: Справоч. К., 1988; Едлинская У. Я., Сварнык Г. И. Центральный государственный исторический архив УССР в г. Львове: Буклет. К., 1988; Patricia Kennedy Grimsted. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. Book 1. General Bibliography and Institutional Directory. Princeton; New Jersey, 1988; Государственные архивы СССР: Справоч. Т. 1. Москва, 1989; Центральний державний історичний архів УРСР у м. Львові: Покажч. видань архіву та літ-ри про його діяльність (1947–1988 рр.). Л., 1990; Галицьке намісництво (1772–1921): Архівно-бібліогр. фондовий покажч. К., 1990; Сварник Г., Сварник І. Центральний державний історичний архів України у Львові: Буклет. Л., 1995; Купчинський О. Земські та ґродські судово-адміністративні документальні фонди Львова. К., 1998.

Г. І. Сварник

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
Г. І. Сварник . Архів України історичний у Львові Центральний державний (ЦДІАЛ) // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44813 (дата звернення: 10.05.2021)