Кухтенко Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кухтенко Олександр Іванович

КУХТЕ́НКО Олександр Іванович (26. 02(11. 03). 1914, м. Городня, нині Чернiг. обл. – 18. 12. 1994, Київ) – фахівець у галузі технічної кібернетики. Д-р тех. н. (1955), проф. (1956), акад. НАНУ (1972). Засл. дiяч н. УРСР (1974). Держ. премiя УРСР в галузі н. і т. (1978, 1991), премiя ім. В. Глуш­кова АН УРСР (1986). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закiн. Сталін. iндустр. iн-т (нині Донецьк, 1936), де й працював на каф. теор. і приклад. механіки до 1941. У 1945–54 – в Ін-ті гірн. справи АН УРСР (Київ): від 1949 – засн. і кер. лаб. автомати­ки; водночас від 1946 – ст. викл. Київ. політех. ін-ту; 1955–63 – у Київ. iн-ті iнж. цивiл. авiацiї: зав. каф. математики та теор. меха­нiки, від 1957 – каф. теорiї автомат. керування, від 1958 – проректор з н.-д. роботи, 1961–63 – зав. каф. автоматики; водночас 1958–65 – проф. каф. теор. механіки Київ. ун-ту; від 1963 – засн. і зав. вiдділу систем. до­слiдж., від 1988 – радник дирекції Iн-ту кiбернетики НАНУ (Київ). Наук. дослiдж.: питання динамiки неголоном. систем; теорiя iнварiантностi та її застосування у рiзних галузях технiки; абстракт. теорiя систем, iнфор­­матики й iнфор­мати­зацiї сусп-ва; методологiя та iсторiя науки. Розробив самоналагоджувану за принципом інваріантності АСК (спільно з А. Шевельовим), зна­йшов роз­в’язок задачі інваріантності щодо зміни її параметрів. Під кер-вом К. у рамках держ. програми 1967–71 створ. спец. тренажер «Сіріус», що готував космонавтів до посадки косміч. апарата на поверхню Місяця. Ініціював та брав участь у створенні НДІ міждисциплінар. дослідж. при Київ. політех. ін-ті (1990), на ос­но­ві якого 1997 по­­став Ін-т приклад. систем. аналізу Нац. полі­тех. ін-ту України «Київ. політех. ін-т», Мін-ва освіти і науки Укра­їни та НАНУ. Заст. гол. ред. вид. «Энциклопедия кибернетики» (у 2-х т., К., 1974). На будівлі Нац. авіац. ун-ту 2006 К. встановлено мемор. дошку.

Пр.: Проблема инвариантности в автоматике. К., 1963; Проблема многомерности в теории сложных систем // КВТ. 1969. Вып. 1; Теория алгебраических инвариантов в задачах ав­томатического управления // Там само. 1978. Вып. 39; Абстрактная теория систем и прикладные исследования // Там само. 1982. Вып. 54; Концептуальная научная революция и кибернетика // Методол. пробл. кибернетики и информатики. К., 1986; Кибернетика и фундаментальные науки. К., 1987.

Літ.: Александр Иванович Кухтен­ко: Биобиблиография. К., 1991; Азар­сков В. Н., Шевелев А. Г. Научная, пе­дагогическая и общественная деятель­ность А. И. Кухтенко // Пробл. інформатизації та упр. 2004. Вип. 11; Глебова А. И., Кухтенко Т. А. А. И. Кухтенко и его научная школа // Наука та науко­знавство. 2007. № 4.

В. І. Миронцева

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
В. І. Миронцева . Кухтенко Олександр Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=52245 (дата звернення: 29.09.2021)