Ларін Борис Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Ларін Борис Олександрович

ЛА́РІН Борис Олександрович (05(17). 01. 1893, Полтава – 26. 03. 1964, Ленінград, нині С.-Петер­бург) – мовознавець. Д-р філол. н. (1948), проф. (1931), чл.-кор. АН УРСР (1945), акад. Литов. АН (1949). Засл. діяч н. РРФСР (1957). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1914), де був залиш. для підготовки до професор. звання. Від 1916 спеціалізувався у Петрогр. ун-ті (нині С.-Пе­тербург), після 1917 працював у ньому (з перервою): від 1931 – проф. каф. заг. і порівнял. мовознавства. 1960 організував при Ун-ті міжкафедрал. словник. кабінет. 1945–49 – в Ін-ті мовознавства АН УРСР (Київ), де керував роботою групи діалектологів, був співорганізатором роботи з підготовки «Атласу української мови», брав участь у створенні «Програми для збирання матеріалів до “Діалектологічного атласу української мови”» (К., 1949). У 1951–53 – н. с. Ін-ту мови АН Литов. РСР (Вільнюс). Наук. дослідження: порівнял.-істор. і заг. мовознавство; сло­в’ян., балтій. та індій. мови; укр. діалектологія; рос. істор. лексикологія і лексикографія. У 1920-х рр. записував укр. діалекти на Поділлі, Чернігівщині, Полтавщині. Співукладач «Толко­вого словаря русского языка» за ред. Д. Ушакова (т. 1–4, Москва, 1935–40). Під кер-вом Л. створ. картотеку давньорус. словника, автор «Проекта древнерусского словаря (Принципы, инструкции, источники)» (Москва; Ленинград, 1936).

Пр.: Мовний побут міста // ЧШ. 1928. № 5–6; Русская грамматика Лудольфа 1696 г. Ленинград, 1937; Принципи укладання обласних словників української мови // Діалектол. бюл. К., 1956. Вип. 6; Про народну фразеологію // УМШ. 1959. № 5; Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619 гг.). Ленинград, 1959; Спір­ні нерозв’язні питання української регіональної лексикографії // Тези доп. 11-ї Респ. діалектол. наради. К., 1962; Эстетика слова и язык писателя: Избр. статьи. Ленинград, 1974; История рус­ского языка и общее языкознание: Избр. работы. Москва, 1977.

Літ.: Тимошенко П. Д. Б. О. Ларін і українська мова // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Філологія та журналістика. 1964. № 6; Богородский Б. Л., Иссерлин Е. М. Б. А. Ларин в работе над древнерусским словарем (К 80-летию со дня рожд.) // Вест. Ленингр. ун-та. Сер. История, язык и лит-ра. 1973. Вып. 4, № 20; Плющ П. П. Б. О. Ларін і українське радянське мовознавство // Мовознавство. 1973. № 5; Гриценко П. Ю. Внесок Б. О. Ларіна в розвиток української діалектології // Актуал. пит. мовознавства в світлі праць Б. Ларіна і Ф. Філіна. К., 1993.

М. Г. Железняк, О. С. Іщенко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
М. Г. Железняк, О. С. Іщенко . Ларін Борис Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53306 (дата звернення: 21.06.2021)