Музей історії Уманського національного університету садівництва — Енциклопедія Сучасної України

Музей історії Уманського національного університету садівництва

МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ У́МАНСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ САДІВНИ́ЦТВА Засн. 1967 з ініціативи ректора М. Делеменчука та співроб. Уман. краєзн. музею В. Стефановича. Розташ. у колиш. літньому будиночку Потоцьких, перших власників парку «Софіївка» (збуд. 1800). Перший дир. – Н. Гаташ, завдяки якій зібрано осн. частину експонатів з історії навч. закладу від уч-ща та технікуму до ін-ту, світлини й матеріали про випускників і викладачів, отримано цінну інформацію із держ. архівів Києва, Одеси, Москви, Ленінграда (нині С.-Пе­тербург). Подальший розвиток музею по­в'язаний насамперед з іменами його дир. – Л. Ліповської, Л. Гарбузової, Л. Цимборовської, О. Свистун. Експозиція музею відображає усі істор. періоди розвитку навч. закладу, має розділи «Історія (1844–1996)», «Сьогодення (1996–2019)». Серед експонатів – фото, документи, рукописи, друк. видання, речові пам'ятки. Осн. й допоміжні фонди нараховують бл. 20 тис. од. зберігання. Проводить огляд. й темат. екскурсії, здійснює наук. дослідження, результати яких публікує у період. виданнях.

О. В. Свистун


Покликання на статтю