Музей лінгвістичний міжфакультетський науково-навчальний Київського національного університету ім. Т. Шевченка — Енциклопедія Сучасної України

Музей лінгвістичний міжфакультетський науково-навчальний Київського національного університету ім. Т. Шевченка

МУЗЕ́Й ЛІНГВІСТИ́ЧНИЙ МІЖФАКУЛЬТЕ́ТСЬКИЙ НАУКО́ВО-НАВЧА́ЛЬНИЙ КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Т. Шевченка Основою зібрання стала колекція фонозаписів мовами світу, започатк. у 1950-х рр. А. Білецьким та Т. Міщенко. У 1970-х рр. К. Тищенко перезаписав і розширив її. Від 1978 проводили щорічні виставки цих фондів. 1992 за наказом ректора В. Скопенка на базі експонатів виставок створ. перший у світі лінгвіст. навч. музей, якому 2001 надано статус міжфакультетського. Розміщується в приміщенні гол. корпусу Ун-ту. Засн. і зав. – К. Тищенко. Музей складається з 5-ти фон­дiв: графiч. експонатiв; мовних звукозаписiв; об'ємних експо­на­тiв; бiблiотеч.; предметiв культури. Фонд графiч. експонатiв включає геогр. схеми, карти, кольоровi таблицi та графiки, зразки текстiв 80-ма мовами свiту, зразки рiзних систем письма, шрифтiв, алфа­вiти мов свiту тощо. У фонді мовних звукозаписiв представлено зразки усного мовлення бл. 100 мовами свiту з плакатами до них, що мiстять збiльшенi письм. уривки записаних на магнiтоплiвку текстiв. Фонд об'ємних експо­натiв мiстить муляжi й макети об'єктiв, причет. до мовної проблематики (муляж головного мозку із зазначенням мовних дiлянок кори великих пiвкуль, муляжi клинопис. табличок, архаїч. аналогiв письма – кiпу, вампум тощо). У бiблiотеч. фонді – книжки багатьма мовами свiту, зокрема з автор. дарчими написами видат. лiнг­вiстiв, колекцiя букварiв мовами свiту, яку подарував музею доц. I. Магушинець, пiдручники й по­сiбники з пошир. i релiкт. мов свiту (баскiй., валлiй., фриз., менської, бретон., галiсiй., каталан., ретороман., окремих мов Iндiї, Африки, Азiї та Америки). Фонд пред­метiв культури – нац. символiка, прапори країн свiту (оригiнали на тканинi та зменш. папер. копiї), кольор. репродукцiї краєвидiв, етногр. сувенiри, подаров. вiд­вiдувачами. Розділи експозиції: «Система лінгвістичних знань. Метатеорія мовознавства. Мови світу. Діалекти. Ідіолекти. Мовні структури. Мовні знаки. Виникнення мови. Історія мов», «Галерея озвучених текстів мовами світу. Рідкісні мови Європи», «Хронологічні маркери української мови. Історія запозичень слів в українському словнику. Мови, гени, Україна». У музеї організовують темат. виставки, екскурсiї, лекції й оглядові заняття, наук. конференції тощо.

Літ.: Тищенко К. М. Міжфакультетський лінгвістичний навчальний музей Київського університету // Метатеорія мовознавства. К., 2000.

Л. І. Зязюн


Покликання на статтю