Музичної етнографії Кабінет ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Музичної етнографії Кабінет ВУАН

МУЗИ́ЧНОЇ ЕТНОГРА́ФІЇ Кабінет ВУАН Засн. 1921 у Києві, кер. – К. Квітка. До 1926–27 співроб. Кабінету були лише позаштатні працівники – М. Гайдай, М. Некозаченко, Б. Луговський, В. Харків, Д. Ревуцький. Першим до штату зараховано М. Грінченка, якого невдовзі замінив В. Харків. Осн. завдання: збирання па- м'яток муз. нар. творчості, методол. робота зі збирачами-кореспондентами з України, порівнял. студіювання нар. музики та її пропагування. У Кабінеті сформувався наук. метод К. Квітки, вийшли його найважливіші праці й розвідки, де визначено пріоритети, критерії та напрямки діяльності цієї наук. установи й укр. муз. етнографії загалом. Справж. новизною й наук. вартістю позначено його теор. праці, що розвинули порівнял. напрямок, зокрема «Ритмічні паралелі в піснях слов'янських народів» // «Музика», 1923, ч. 1; «Пісенні форми з удвоє збільшеними ритмічними групами» // там само, ч. 2–4; «Первісні тоноряди» // «Первісне громадянство та його пережитки на Україні», 1926, вип. 3. Серед завдань 2-ї пол. 1920-х рр. – дослідж. не лише укр. нар. музики, а й музики ін. народів як на тер. України, так і поза нею. Унаслідок експедиц. роботи в Київ., Житомир., Вінн., Черніг., колиш. Кам'янець-Поділ. обл. України, а також у Вітеб. і Мінській обл. Білорусі, в Орлов. обл. Росії створ. фонд звукозаписів обсягом 300 фонограм і зібрано понад 4000 зразків нар. мелодій, записаних К. Квіткою, М. Грінченком, М. Гайдаєм, В. Харковим. Збиральниц. й наук.-аналіт. робота К. Квітки доповнювалася муз. записами, одержаними від великої кореспондент. мережі з провінцій України. Матеріали працівників Кабінету друкували у «Збірнику історично-філологічного відділу ВУАН», «Записках Етнографічного товариства», «Етнографічному віснику ВУАН», «Бюлетені Етнографічної Комісії ВУАН» та «Повідомленнях Кабінету музичної етнографії», журналах «Музика», «Первісне громадянство та його пережитки на Україні». Установу ліквідовано 1929 у зв'яз­ку з реорганізацією ВУАН. Фольк­лорні матеріали, зібрані співробітниками, зберігаються в рукопис. відділі ІМФЕ НАНУ (Київ).

Літ.: Квитка К. Музыкальная этнография на Украине в послереволюционные годы // Этнография. 1926. № 1–2; Його ж. Кабінет Музичної етнографії ВУАН. Здобутки // Побут. 1930. № 6–7; Иваненко В. Материалы к биографии К. В. Квитки // Квитка К. Избр. тр.: В 2 т. Т. 2. Москва, 1973; Юзефчик О. Діяльність Кабінету музичної етнографії ВУАН у контексті розвитку української музичної фольклористики кінця XIX – першої третини XX століття. К., 2004.

О. В. Шевчук


Покликання на статтю