Мулюкін Олександр Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Мулюкін Олександр Сергійович

МУЛЮ́КІН Олександр Сергійович (02(14). 09. 1873, С.-Петербург – 1953, Болгарія) – правознавець, історик права. Закін. юрид. ф-т С.-Петербур. ун-ту (1897). Відтоді перебував на службі в Мін-ві юстиції, 1898–1909 – у Мін-ві нар. освіти. 1903 склав іспити на ступ. магістра держ. права, 1909 захистив магістер. дис. «Пріѣздъ иностранцевъ в Московское государство: Изъ исторіи русскаго права XVI и XVII вѣковъ» (С.-Пе­тербургъ, 1909). Від 1910 – в. о. екстраординар. проф. каф. історії руського права, від 1916 – ординар. проф. каф. поліц. права, водночас 1910–17 – секр. юрид. ф-ту Новорос. ун-ту в Одесі; за сумісн. від 1919 – проф. с.-г. ф-ту Одес. політех. ін-ту. 1912–14 і 1915 виїжджав за кордон із наук. метою. 1916 у Харків. ун-ті захистив дис. «Очерки по исторіи юридическаго положенія ино­странныхъ купцовъ въ Москов­скомъ государствѣ» (О., 1912) і здобув ступ. д-ра держ. права. 1920 – проф. Одес. гуманітарно-сусп. ін-ту; від 1921 – Одес. ін-ту нар. госп-ва (також входив до складу контрольно-навч. комісії). Досліджував історію права. У ніч з 17 на 18 серпня 1922 за­арешт., за звинуваченнями в саботажі та перешкоджанні рад. владі в жовтні того ж року разом із ін. одес. науковцями висланий до м. Варна (Болгарія). Мешкав у Софії, здійснював приватну юрид. практику.

Пр.: Материальный и формальный законъ // Журн. Мин-ва юстиціи. 1901, май; Къ вопросу о договорахъ русскихъ съ греками // Там само. 1906, сен.; Ино­странцы свободныхъ профессій въ Мос­ковскомъ государствѣ // Журн. Мин-ва нар. просвѣщенія. 1908. № 10; Объ индивидуализме древнего русскаго граж­данскаго права [Вступ. лекция, читанная въ Новороссийскомъ университете въ 1910–1911 уч. г.]. О., 1911.

Літ.: Боровой С. Я. Воспоминания. Москва, 1993; Левченко В. В. «Активный противник соввласти…»: до історії висил­ки одеських учених із УСРР у 1922 р. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2012. № 1; Його ж. Одесские ученые в условиях русской эмиграции первой волны: пути, адаптация, судьбы // Мир глазами историка: Памяти акад. Ю. Полякова. Москва, 2014; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

В. В. Левченко


Покликання на статтю