Муратов Олександр Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Муратов Олександр Олександрович

МУРА́ТОВ Олександр Олександрович (18. 07. 1851, Рязан. губ., Росія – ?) – акушер-гінеколог. Закін. Моск. ун-т (1875). Відтоді був штат. ординатором акушер. клініки при Ун-ті. 1879 захистив дис. «Матеріалы для акушерской статистики г. Москвы» і здобув ступ. д-ра медицини. 1882 удосконалював знання в клініках Відня та Берліна. 1885–98 – організатор і кер. родопоміч. закладу та жін. хірург. клініки в Москві; водночас від 1886 – приват-доц. каф. акушерства та гінекології Моск. ун-ту; 1898–1901 – екстраординар. проф. однойм. каф. Юр'єв. ун-ту (нині Тарту, Естонія); 1901–13 – зав. каф. акушерства та гінекології Ун-ту св. Во- лодимира в Києві. Організував у Києві школу повитух, Т-во боротьби зі злоякіс. новоутвореннями жін. статевої системи з амбулаторією та безкоштов. лікарнею, де надавав допомогу хворим на рак; один з ініціаторів та організаторів Вищих жін. курсів (1906) та мед. відділ. при них (1907). Голова Акушер.-гінекол. т-ва у Києві (1914). Наук. праці присвяч. діагностиці й лікуванню позаматк. вагітності, питанням боротьби з кровотечами. Зробив вагомий внесок у дослідж. ускладнень викиднів, установив показання до їх хірург. лікування. Одним із перших почав застосовувати наркот. засоби для лікування еклампсії. Після 1918 доля невідома.

Пр.: Случай послѣродового абсцесса, вскрывшагося чрезъ брюшныя стѣнки // Моск. мед. газ. 1877. № 13; Къ лѣченію внѣматочной беременности въ начальныхъ стадіяхъ ея развитія. Москва, 1893; Къ вопросу о различныхъ измѣненіяхъ въ организмѣ женщинъ послѣ удаленія маточныхъ придатковъ. Москва, 1894; Очерки клиническихъ наблюденій надъ внѣматочной беременностью. С.-Петербургъ, 1896; Введеніе въ курсъ акушерства и гинекологіи въ связи съ клиническими методами преподаванія. Юрьевъ, 1898; Замѣ­чанія о послѣродовыхъ кровотечені­яхъ. Москва, 1899; Причины сравнительной слабости организма современной жен­щины. К., 1904; Къ ученію о консервативной міомектоміи. С.-Пе­тербургъ, 1906; Клиническія лекціи по акушерству и гинекологіи. Изд. 2-е // Университет. извѣстія. 1914. № 7–8, 11; 1915. № 2, 5–7.

Літ.: Біографическій словарь профессоровъ и преподавателей Императорскаго Юрьевскаго, бывшаго Дерптскаго, университета за сто лѣтъ его существованія (1802–1902). Т. 2. Юрьевъ, 1903; Ольшанецький О. М. Основоположники російського акушерства. К., 1950; Медицина в Україні: Бібліогр. слов. Вип. 2. Друга пол. XIX – поч. XX ст. К., 2012; Москаленко В. Ф., Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–2006). К., 2006.

І. В. Пасько


Покликання на статтю