Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека — Енциклопедія Сучасної України

Кіровоградська обласна наукова медична бібліотека

КІРОВОГРА́ДСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1945 на базі б-ки міського відділу здоров'я. У структурі – 4 відділи та 4 сектори, чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Фонд складає понад 300 тис. од. зберігання: книги наук. мед. (255 тис.), худож. (30 тис.) та сусп.-політ. (15 тис.) літ-ри, а також періодика, автореф. дис., наук.-метод., інформ.-бібліогр. та електронні вид., аудіовізуал. документи. Комплектується літ-рою з усіх галузей медицини, охорони здоров'я і суміж. наук (значну частину складає періодика від 1964). Передплачує 70 назв період. вид. Серед раритетів – книги «О значеніи психическихъ вліянній: Лекціи» В. Манасеїна (1877), «Діагностика хирургическихъ заболѣваній: 20 лекцій» Е. Альберта (пер. з нім.; 1882), «Руководство къ частной хирургіи: для врачей и учащихся» Ф. Кеніґа (пер. з нім.; 2-е вид., 1887; усі – С.-Петербург), «Семiотика и дiагностика дѣтскихъ болѣзней» Н. Філатової (2-е вид., Москва, 1891), «Энциклопедiя практической медицины» (пер. з нім.; т. 1, 3; С.-Петербургъ, 1908–10), «Реальная энциклопедія практической медицины: Медико-хирургическій словарь для практическихъ врачей» за ред. М. Блюменау (т. 1–17; С.-Петербургъ, 1909–15), «Врачебно-санитарный обзоръ по Елисаветградскому уѣзду, Херсонской губ. за 1909 годъ» (Елисаветградъ, 1910), «О круглой язвѣ желудка и двѣнадцатиперстной кишки (По даннымъ больницы св. Анны въ Елисаветградѣ за 1904–1911)» В. Хесіна (Москва, 1911). Довідк.-бібліогр. апарат: алфавіт., системат. та предмет. каталоги, заг. і краєзнавчі картотеки. Видає бібліогр. покажч. «Нові надходження медичних книг до єдиного фонду Кіровоградської ЦБС», «Охорона здоров'я Кіровоградської області», проводить книжк. виставки тощо. Дир. б-ки – О. Гуменюк (від 1945), В. Дримченко (1974–95; зробила вагомий внесок у розвиток та поповнення фондів б-ки), В. Новосад (від 1996).

Н. Я. Короп


Покликання на статтю