Музей історії Львівського національного університету ім. І. Франка — Енциклопедія Сучасної України

Музей історії Львівського національного університету ім. І. Франка

МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ ЛЬВІ́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. І. Франка Ідея заснування університет. музею істор. профілю виникла наприкінці 18 ст., коли при Львів. ун-ті було закладено основи Зоо­логічного музею Львівського університету, а згодом організовано анатом. музей (1803), Мінералогічний музей ім. академіка Є. Лазаренка (1852) і Палеонтологічний музей Львівського національного університету ім. І. Франка (1904). Його своєрід. прототипом стала галерея літографій-портретів ректорів, надрук. у 1820–40-х рр. у типографіях Львова та Відня. Ці графічні твори нині зберігаються у фондах Львів. істор. музею, Львів. нац. галереї мист-в та ін. закладів культури. До створення музею спонукало святкування 250-ї річниці заснування Львів. ун-ту (1912), але процес перервала 1-а світ. вій­на. У міжвоєн. період 1918–39 орг-ція музею залишалась актуальною, у структур. підрозділах накопичувалася значна кількість істор. і культур. цінностей, наук. колекції. 1945–46 із цих речей та збірок заплановано орг-цію постійно діючої виставки, що мала б відображати історію Львів. ун-ту. До цього процесу залучено В. Горбатюка, І. Крип'якевича, М. Возняка, І. Свєнціцького. 1946 згідно з наказом ректора створ. нову комісію, до складу якої увійшли В. Горбатюк (голова), М. Зарицький, П. Домбковський, І. Свєнціцький, дир. Наук. б-ки В. Осечинський. Незважаючи на мобілізацію знач. інтелектуал. і твор. сил і участь у підготов. діяльності відомих учених, постійно діюча виставка так і не запрацювала. В умовах інтелектуал. деукраїнізації в 2-й пол. 1940-х рр., політ. кампаній боротьби зі школою М. Грушевського і т. зв. укр. бурж. націоналізмом, об'єктивне висвітлення історії Львів. ун-ту було неможливим та ідеологічно небезпечним. Черговим поштовхом до заснування музею стало святкування 300-річ. ювілею Львів. ун-ту (1961). У 1964 музей відкрито, 1978 йому надано статус «народного». Оновлена 1986 у контексті політики «перебудови» експозиція вже на поч. 1990-х рр. втратила актуальність, ґрунтовна реорганізація тривала понад 20 р. Від 2001 одночасно з поповненням фондів здійснено ремонт приміщень, розпочато облаштування фондосховища, виготовлено музейні меблі, зібрано 90 фотопортретів ректорів. Нова експозиція відкрита 2011 до 350-річчя Львів. ун-ту. Музей розміщений у 2-х залах гол. корпусу, зведеного 1877–81 за проектом Ю. Гохберґера для Галиц. сейму. У його структурі діють розділи: «Передумови заснування Університету (кінець XVI – середина ХVІІ ст.)», «Львівська Академія у часи Речі Посполитої (1661–1773)», «Австрійський період історії Університету (1784–1918)», «Університет між Світовими вій­нами (1918–1939)», «Радянський Університет (1939–1990)», «Сучасний розвиток Університету». Експозиція та фонди відображають історію Львів. ун-ту як освіт., наук. і культур. закладу. Серед експонатів – дипломи випускників і науковців часів Австро-Угорщини, Польщі, СРСР, документи, особисті речі, рукописи та видання наук. праць, нагороди, твори живопису й скульптури, наук. прилади, фото тощо. Музей став осередком редакції та автор. колективу «Енциклопедії Львівського університету». Завдяки цьому проектові зібрано унікал. інформ. базу – понад 5,5 тис. біографій і фото вчених. Співроб. музею проводять екскурсії, надають консультації з історії Львів. ун-ту, проводять виставки, серед яких – «Археологічні дослідження Університету в 2000–2001 р.» (2001), «Історія нашої революції» (2005), «Нема вільної Польщі без вільної України: Єжи Гедройц» (2007), «Львівський університет: 350 років історії» (2011), «Михайло Грушевський: життя та творчість» (2016), «Історія Львівського університету» (2017; у м. Броди Львів. обл.). Перший зав. – І. Войтюк (1964–68), від 2001 – Ю. Гудима.

Літ.: Гудима Ю. Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. істор. 2013. Вип. 49; Целуйко О., Гудима Ю. Іван Крип'яке­вич і спроба створення Музею історії Львів­ського університету у 1945–1946 рр. // Музей. вісн. 2018. № 18.

ДА: Держ. арх. Львів. обл. Ф. Р–119, оп. 11, спр. 4, арк. 14; Арх. Львів. ун-ту. Ф. Р–119, оп. 6, спр. 16, арк. 78; Відділ рукописів ЛННБУ. Арх. І. Крип'якевича, спр. 104, арк. 32.

Ю. В. Гудима, О. П. Целуйко


Покликання на статтю