Наукова школа — Енциклопедія Сучасної України

Наукова школа

НАУКО́ВА ШКО́ЛА – широко вживане поняття в радянському та пострадянському наукознавстві, а також публіцистиці й художніх творах наукової тематики. Не має чіткого загальноприйнятого визначення. Під Н. ш. пострад. наукознавці здебільшого розуміють форму орг-ції колектив. наук. праці співроб. наук. установи чи закладу вищої освіти під кер-вом лідера школи, відомого вченого, і за участі його без­посеред. учнів та послідовників. Час­то Н. ш. – це тяглість наук. традиції та тематики, дослідж. якої розпочав певний визнач. учений і продовжили його численні учні, що супроводжувалися отриманням ва­гомих для світ. та нац. науки результатів (напр., Н. ш. В. Ан­то­но­ви­ча, М. Грушевського в іс­то­ріо­графії, Євгена та Бориса Па­то­нів в електрозварюванні; Л. Лан­дау, С. Пе­каря в теор. фізиці; Б. Вєр­кіна, І. Дмитренка в фізиці низьких т-р; В. Лашкарьова, В. Стрі­хи в фізиці напівпровідників; М. Амо­сова, Г. Книшова в кардіохірургії; О. Богомольця, П. Костюка в фізіології; Д. Зерова, К. Ситника в ботаніці; О. Палладіна, М. Гулого в біохімії; О. Потебні, Л. Булаховського в мовознавстві; С. Маслова, О. Білецького в літературо­знавстві; Д. Щербаківського, Д. Ре­вуцького в мистецтвознавстві тощо). Неодноразові спроби на­уков­ців закладів вищої освіти та ака­дем. установ в Україні дати чітке визначення Н. ш. і виробити кількісні та ін. критерії для їх виявлення (а також оцінювання на основі числа й показників Н. ш. роботи наук. установи чи ун-ту) не завершилися прийнятним для наук. спільноти результатом. Поняття «Н. ш.» відсутнє в укр. законодавстві, а також в зх.-європ. системі науко­знав. досліджень. В англ. мові сло­восполучення Scientific school вжи­вають лише у своїх англомов. статтях пострад. дослідники Н. ш., натомість поширене словосполучення Science school означає школу, орієнтов. на підготовку майбут. науковців. Найточнішим англомов. аналогом того, що в пострад. світі називають Н. ш., є Center of Excellence (Центр доско­налості), але це поняття не враховує спадковості наук. традиції, що є обов'язк. компонентом Н. ш. В укр. слововжитку та законодав­стві найближчим до поняття «Cen­ter of Excellence» є «Держ. ключова лаб.», що може бути створена з метою підтримки та розвитку фундам. дослідж. на світ. рівні, нових перспектив. міждисциплінар. напрямів наук. дослідж. і наук.-­тех. розробок, координації спіл. діяльності та ефектив. використання фінанс., матеріал.-тех. та кадр. ресурсів за певним наук. напрямом згідно з Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1991, із подальшими змінами). Поняття «Н. ш.» поширене в РФ, де від 1995 видають сві­доцтво «Провідна наукова школа Російської Федерації» за підписом голови Ради по грантах при президентові РФ із зазначенням галузі знань і кер. школи.

М. В. Стріха


Покликання на статтю