Наулко Всеволод Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Наулко Всеволод Іванович

НАУ́ЛКО Всеволод Іванович (08. 12. 1933, м. Тараща Київ. обл. – 01. 11. 2018, Київ) – етнограф. Д-р істор. н. (1977), проф. (1980), чл.-кор. НАНУ (1997). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2013). Закін. Київ. ун-т (1956). Відтоді працював на Київ. військ.-картогр. ф-ці; 1958–62 та 1965–71 – в ІМФЕ АН УРСР (Київ): від 1968 – ст. н. с.; 1971–91 – у Київ. ун-ті: 1978–86 – проф. каф. історії стародав. світу та серед. віків, 1987–92 – каф. археології, етнографії та музеєзнавства, водночас 1988 заснував лаб. та музей етнографії при істор. ф-ті; від 1992 – зав. сектору етногр. та фольклор. спадщини, 1994–2005, 2013–17 – відділу пам'яток духов. культури, 2008–12, 2017–18 – гол. н. с. Ін-ту укр. археографії та джерелознавства НАНУ (Київ); за сумісн. від 2001 – у Київ. славіст. ун-ті: 2003–04 – дир. Міжрегіон. гуманітар. ін-ту, від 2012 – зав. каф. країнознавства. Наук. дослідж. присвяч. питанням заг. етнографії, теорії етносу, етносоц. та етнодемогр. процесам, нар. знанням, матеріал. культурі, обрядовості, проблемам зарубіж. етнології, музеєзнавству, історіографії укр. етнографії, істор.-етногр. спадщині України. Під його кер-вом підготовлені до вид. альбоми Де ля Фліза та етногр. праці, епістолярій Ф. Вовка та М. Грушевського. Чл. редколегії та автор низки статей в ЕСУ.

Пр.: Етнічний склад населення Української РСР: Статистико-картогр. дослідж. К., 1965; Географічне розміщення народів в Українській РСР з Картою сучасного етнічного складу населення УРСР. К., 1966; Развитие межэтнических связей на Украине. К., 1976; Культура и быт украинского народа. К., 1977 (спів­авт.); Этнография восточных славян. Москва, 1987 (спів­авт.); Культура і побут населення України: Навч. посіб. К., 1991 (спів­авт.); Поділля: Істор.-етногр. дослідж. К., 1994 (спів­авт.); Національна культура в сучасній Україні. К., 1995 (спів­авт.); Хто і відколи живе в Україні. К., 1998; Українці: Істор.-етногр. дослідж.: У 2 кн. К.; Опішня, 1999 (спів­авт.); Сло­в'янські культури в Європейській цивілізації. К., 2001 (спів­авт.); Етнонаціональні процеси в Україні: Історія та сучасність. К., 2001 (спів­авт.); Країно­знавство: Навч. посіб. Ч. 1–2. К., 2002; 2004; Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847–1918). К., 2019 (спів­авт.).

Літ.: Всеволод Іванович Наулко: До 65-річчя від дня народження та 40-ї річниці науково-педагогічної діяльності: Біобібліогр. покажч. К., 1998; Старков В. Всеволоду Наулкові – 70! // Пам'ять століть. 2003. № 6; Всеволод Іванович Наулко: До 70-річчя від дня народження та 45-ї річниці науково-педагогічної діяльності: Біобібліогр. покажч. К., 2003; Скрипник Г. До 70-річчя від дня народження В. Наулка // НТЕ. 2003. № 5–6; З любов'ю до народів: Ювіл. зб. на пошану чл.-кор. НАНУ В. І. Наулка. К., 2013.

В. А. Старков


Покликання на статтю