Наукова думка видавництво — Енциклопедія Сучасної України

Наукова думка видавництво

«НАУКО́ВА ДУ́МКА» – видавництво НАНУ. Бере поч. від Редакц.-видавн. комісії, створ. 1922 з ініціативи акад. А. Кримського внаслідок злиття 3-х самост. ред., що існували при кожному відділі ВУАН (передано також типографію Києво-Печер. лаври, що мала унікал. грец., лат. та франц. шрифти); від 1927 – вид-во ВУАН; від 1964 – сучасна назва. Друкували результати фундам. і приклад. дослідж. вітчизн. науковців. 1923 видано 16, а 1928–32 – 351 назву книг. За перше десятиріччя діяльності побачили світ ґрунт. праці відомих укр. учених – економістів М. Птухи та К. Воблого, історика Д. Багалія, філолога А. Кримського, математиків Д. Ґраве й М. Кравчука, мікробіолога Д. За­болотного, ботаніка М. Холодного, рос. мовознавця О. Шахматова. 1931–32 публікували результати розробок Є. Патона та його учнів, що заклали теор. основи електрозварювання. 1933 зі створенням Редакц.-видавн. ради поліпшилася орг-ція видавн. справи в Академії, збільшився штат вид-ва, зріс випуск актуал. наук. літ-ри, покращилося її художнє оформлення та полігр. виконання. 1932–37 з'явилися друком 450 назв книг, зокрема праці з історії, археології, філології, фольклористики. Серед авторів – В. Затонський, Є. Шабліовський, О. Білецький. 1939 до 125-річчя від дня народж. Т. Шевченка опубл. перші два томи 10-том. академ. зібр. його творів. Видано праці С. Серенсена, А. Коваленка, присвячені проблемам міцності, а також наук. роботи О. Богомольця, О. Палладіна, Р. Чаговця, С. Гершензона, Р. Кавецького. 1940 на­друковано 106 назв книг, а також 20 наук. журналів і період. збірників, зокрема «Вісті АН УРСР», «Фізичні записки», «Медичний журнал», «Народна творчість». У період 2-ї світ. вій­ни евакуйовано в Уфу, де видано кілька книг з фізіології та медицини. Після повернення до Києва (1944) за кілька років було досягнуто довоєн. рівня щодо кількості видань. 1950 випущено 210 назв книг; утвор. 3 галуз. ред. – сусп. наук, тех. наук, біології та медицини. Поміт. явищем у роботі вид-ва наприкінці 50-х – поч. 60-х рр. стала публікація вибр. праць всесвітньо відомих науковців, які працювали в Україні або діяльність яких була тісно пов'я­зана з розвитком науки в Україні, – М. Остроградського, В. Вер­надського, О. Богомольця, Д. Заболотного, М. Крилова, М. Стражеска, В. Філатова. На поч. 1960-х рр. обсяги друк. продукції вид-ва зросли порівняно з 1950 більш ніж удвічі, а тиражі – втричі. У цей час удосконалили структуру, збільшили штат, розширили вироб. площі «Н. д.». У 1960-х рр. створили ред. наук.-популяр. літ-ри, осн. завдання якої – масова пропаганда досягнень учених АН УРСР. Серед її авторів – академіки М. Амосов, В. Бар'я­хтар, О. Ахієзер, О. Давидов, Л. Кульський. 1972, з нагоди 50-річчя діяльності, вийшло друком 862 наук. праці, що майже втричі перевищувало рівень 1960. Здійснено академ. вид. творів класиків укр. літ-ри Г. Сковороди, І. Котляревського, Марка Вовчка, Панаса Мирного, П. Грабовського, І. Нечуя-Левицького, опубл. «Історію української літератури» у 8-ми томах. У 1970-х рр. у зв'яз­ку з розвитком наук. дослідж. Академії, створенням нових наук. установ, орг-цією наук. центрів у Донецьку, Львові, Харкові, Одесі, Дніпропетровську (нині Дніпро) «Н. д.» значну увагу приділяла випуску фундам. монографій і багатотомників з гол. напрямів науки. 1980 завершено вид. «Словника української мови» в 11-ти томах; розпочато друк біогр. довідників: «Фізики», «Ас­трономи», «Математики, механіки», «Біологи», «Хіміки», «Геологи, географи», здійснено академ. вид. творів Лесі Українки в 12-ти томах, Г. Квітки-Основ'яненка в 7-ми томах; від 1982 розпочато випуск серії книг з «Бібліотеки української літератури» (надруковано праці 59-ти укр. класиків накладом від 200 тис. до 5 тис. прим.; через фінанс. труднощі 2000 призупинено); 1986 завершено випуск 50-том. зібр. творів І. Франка. Популярними в 1960–80-і рр. були довідники, зокрема «Свойства металлов и сплавов» у 6-ти томах, «Справочник радиолюбителя», «Рідкісні та зникаючі рослини і тварини України», «Біологія». 1988 «Н. д.» випустила більше 1 тис. назв наук. вид. накладом понад 5 млн прим., серед них – 49 наук. журналів накладом понад 1 млн прим. На той час за чисельністю працівників та обсягом продукції вона була третім вид-вом у світі після «Per­gamon Press» (США) та «Наука» (РФ). Чимало авторів і автор. колективів книг були удостоєні вищих премій СРСР та України, значну кількість вид. нагороджено дипломами конкурсів «Мистецтво книги». На поч. 1990-х рр. у зв'язку з екон. труднощами в Україні вид-во опинилося в криз. ситуації, публікувало навч. посібники, підручники для школярів та студентів. 2006 йому надано статус наук.-вироб. підпр-ва. Нині у «Н. д.» працюють 4 канд. н. На її базі проводять всеукр. наук.-практ. конф. в галузі наук. термінології. Протягом остан. років вид-во щорічно друкує 50–60 назв книжок. Перший том «Історії української культури» було визнано найкращою книгою України 2001, Ґран-Прі Міжнар. конкурсу «Научная книга» Міжнар. асоц. академій наук 2010 удостоєно працю «Неорганическое материаловедение», за результатами Всеукр. читац.-експерт. опитування «Книжки незалежного 15-річчя, які вплинули на український світ» вид-во визнано одним з 10-ти найпопулярніших в Україні. Нині «Н. д.» реалізує 3 проекти: «Наукова книга» (фундам. наук. монографії укр. учених); істор.-культурна спадщина укр. народу («Історія української культури», «Енциклопедія історії України», «Історія української літератури»); літ-ра для найширшого кола читачів (книги за програмою «Словники України» та серії «Бібліотека школяра», «Український правопис», академ. зібр. творів класиків укр. літ-ри, підручники та посібники для ВШ). Дир.: Ю. Храмов (1975–92), С. Радченко (1992–94), І. Алєксєєнко (від 1994).

І. Р. Алєксєєнко


Покликання на статтю