Науково-технічна бібліотека України Державна — Енциклопедія Сучасної України

Науково-технічна бібліотека України Державна

НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НИ Державна Засн. у Києві 1935 як філія Держ. наук. б-ки Наркомату важкої пром-сті СРСР. Від 1958 – міська наук.-тех. б-ка, від 1960 – Держ. респ. наук.-тех. б-ка, від 1992 – сучасна назва. Підпорядк. Мін-ву освіти і науки України. За профілем формування бібліотеч. фонду – міжгалуз. наук.-технічна. Здійснює бібліотечне, бібліогр., наук.-інформ. обслуговування користувачів, виконує функції всеукр. н.-д., методич. та організац. центру наук.-тех. б-к, держ. депозитарію результатів інтелектуал. діяльності, держ. центру системи міжбібліотеч. абонемента з техніки, держ. центру депонування наук. робіт. Фонд б-ки розпочинався з 5 тис. прим., у 1940-х рр. становив 160 тис. прим. У період 2-ї світ. вій­ни був знищений, від 1948 відновлений. У 60–70-х рр. 20 ст. створ. комплекс фондів: патентний – понад 16 млн документів 60-ти країн світу, 5-ти міжнар. орг-цій (ВОІВ, ЄПО, ЄАПО, ОАРІ, АRIPO), а також провід. інформ. фірм; нормат.-тех. документів – 163 тис. прим. (держ. стандарти України, міжнар. стандарти, нормат. документи з буд-ва та арх-ри, інформ. та довідкові вид. з питань стандартизації, метрології, сертифікації); пром. каталогів – 115 тис. прим. (каталоги-довідники, галуз. та номенклатурні каталоги, огляди діяльності фірм, їхні документи та вироб. програми, проспекти й каталоги на устаткування та технол. лінії, прейскуранти; неопубл. документів – 843 тис. прим. з усіх галузей знань (звіти про виконані н.-д. та дослід.-конструктор. розробки, кандидат. та доктор. дис., депон. наук. роботи, ін. результати інтелектуал. діяльності). У фонді широко представлено вітчизн. та зарубіжні наук.-тех. період. вид. і книги. Нині він складає 18,2 млн прим. Б-ка отримує обов'язк. прим. наук.-тех. вид., сприяє розвиткові науки, техніки, вироб-ва, популяризації та розповсюдженню тех. знань, нових технологій та винаходів, якісно впливає на зміст і підготовку нац. кадрів. Довідково-пошук. апарат складається з електрон. каталогу книг і період. вид., спеціаліз. баз даних, імідж-каталогу, традиц. картк. каталогів і картотек. Видає темат. бібліогр. та реферат. покажчики, нормат.-метод. документи, що сприяють удосконаленню форм і методів бібліотечно-інформ. роботи. Б-ка забезпечує орг-цію доступу до міжнар. електрон. наук. баз даних закладам вищої освіти та наук. установам системи Мін-ва освіти і науки України. Створює інформ. ресурси корпорат. каталогізації в спів­праці з провід. б-ками України та ін. держав. Має web-сайт, який надає дистанц. доступ до електрон. ресурсів б-ки, інформує користувачів про осн. напрями діяльності, спектр послуг, нові надходження до фонду, анонсує та висвітлює заходи й події. В. о. дир. – А. Жарінова (від 2016).

О. О. Москаленко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю