Національний науково-природничий музей — Енциклопедія Сучасної України

Національний науково-природничий музей

НАЦІОНА́ЛЬНИЙ НАУКО́ВО-ПРИРОДНИ́ЧИЙ МУЗЕ́Й НАНУ – експозиційно-територіа­льний комплекс геологічного, па­леонтологічного, зоологічного, бо­танічного музеїв; найбільший природничий музей України. Засн. 1966 у Києві як Центр. наук.-­при­родн. музей АН УРСР (до його складу увійшли як структурні підрозділи зоол., палеонтол., ботан. та геол. музеї). Від 1996 – національний. Розташ. у старовин. 5-поверх. будинку на вул. Б. Хмель­­ницького, № 15. У 24-х залах (заг. пл. 8 тис. м2) зібрано понад 30 тис. експонатів, що дають уявлення про виникнення, будову та еволюцію Землі, її тварин. і рослин. світ, їхнє минуле і сучасне, історію матер. культури племен і народів, що заселяли тер. України. У Музеї зберігаються унікал. наук. фонди, де зосереджені колекційні матеріали. Центр. місце посідає комплекс діорам – ландшафтні експозиції і біогрупи (заг. кількість – 24). Музей відіграє по­мітну роль у формуванні сучас. уявлень про природу, проблеми взаємовідносин людини з дов­кіл­лям, у пропаганді охорони та рац. використання природ. ресурсів, естет. вихованні молоді, проводить екскурсійно-лекційну роботу, польові експедиції, а також займається збиранням, вивченням та збереженням фонд. колекцій, видає путівники, наук.-популярні, наук. монографії і книги. Як наук. центр та академ. ус­­танова виконує низку н.-д. тем, присвяч. вивченню природи Укра­їни, її біотич. різноманіття, історії розвитку природн. музеїв та наук. дослідж. в них. Співроб. Музею беруть участь в експертизах пром.-госп. проектів. Видає «Збірник праць Зоологічного музею» (від 1926), «Theriologia Ukrainica» (від 1998; до 2018 – «Праці Теріологічної школи»), «Вісник Націо­нального науково-природничого музею» (від 2001), «Праці Українського герпетологічного товариства» (від 2008). Дир. – І. Ємель­янов (від 2008). Див. також Ботанічний музей, Зоологічний музей, Палеонтологічний музей, Музеї Університету святого Володими­ра у Києві.

Літ.: Національний науково-природничий музей НАН України. К., 2012; Ємельянов І. Г. Нариси з історії Національного науково-природничого музею НАН України (до 50-річчя з дня створення) // Вісн. Нац. наук.-природн. музею. 2016. Т. 14.

Н. В. Попович-Кузнецова


Покликання на статтю