Національний фонд нормативних документів — Енциклопедія Сучасної України

Національний фонд нормативних документів

НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ФОНД НОРМАТИ́ВНИХ ДОКУМЕ́НТІВ (НФНД) Засн. 2002 у Києві КМ України. 1995–2002 відповідні функції здійснював Нац. автоматиз. інформ. фонд стандартів. Нині діяльність НФНД регулюється відповідно до Закону України «Про стандартизацію» (2014; зі змінами 2015, 2018, 2019, 2020), актів Президента України, КМ України та Мін-ва розвитку економіки, торгівлі та с. госп-ва України. У структурі – відділ щодо забезпечення реалізації норматив. документів, 3 сектори (агент. діяльності; супроводження, систематизації та актуалізації фонду норматив. документів; ведення повнотекст. бази стандартів). НФНД функціонує для надання інформації держ. органам, тех. ком-там стандартизації, суб'єктам господарювання усіх форм власності та видів діяльно­сті, громадянам та їх об'єднан­ням. Формує НФНД і здійснює за ним контроль нац. орган стандартизації, що має право бути нац. членом відповід. міжнар. і регіон. орг-цій стандартизації. Від 2014 ним є держ. підпр-во «Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» («УкрНДНЦ»). Документи фонду: нац. стандарти, кодекси усталеної практики; каталоги й інформ. видання, розроблені нац. органом стандартизації; міждерж. стандарти та ін. нормативні документи, передбачені Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 та прийняті Міждерж. радою стандартизації, метрології і сертифікації; міжнар. та регіон. стандарти, кодекси усталеної практики, інформ. матеріали та видання стосовно них міжнар. і регіон. орг-цій стандартизації, членом яких є нац. орган стандартизації чи з якими він співпрацює відповідно до положень таких орг-цій або відповід. договорів; стандарти, кодекси усталеної практики, інформ. матеріали та видання стосовно них держав, що є членами відповід. міжнар. чи регіон. орг-цій стандартизації та з якими нац. органом стандартизації укладено відповідні міжнар. договори України про співроб-во та проведення робіт у сфері стандартизації; стандарти, інформ. матеріали та видання нац. органів стандартизації ін. держав, з якими нац. органом стандартизації укладено відповідні договори про співроб-во та проведення робіт у сфері стандартизації; інформ. матеріали та видання в рамках укладених центр. органом викон. влади, що забезпечує формування держ. політики у сфері стандартизації, міжнар. договорів України про співроб-во та проведення робіт у сфері стан­дартизації з міжуряд. орг-ціями стандартизації та відповід. уряд. і міжуряд. органами ін. держав від­повідно до Закону України «Про міжнародні договори України» (2004; зі змінами 2014, 2019); ін. інформ. матеріали та видання з питань стандартизації. Водночас у НФНД зберігаються отримані раніше стандарти міжнар. і регіон. орг-цій стандартизації, а також інформ. матеріали, що використовуються як довідк. матеріал.

Співпраця нац. органу стандартизації України з міжнар. та регіон. орг-ціями надає можливість НФНД розповсюджувати офіц. копії стан­дартів і публікацій відповід. міжнар. та регіон. орг-цій. Фонд нац. і міждерж. стандартів з озброєння та військ. техніки, а також документів, які містять відомості, що мають обмежений доступ, ведеться нац. органом стандартизації окремо, відповідно до КНД В 50-053-95 «Положення про дер­жавний фонд нормативної документації з озброєння та військової техніки». Нац. стандарти зберігаються на папер. носіях у сховищі НФНД та в електрон. вигляді у повнотекст. базі норматив. документів. Завдання НФНД: формування Нац. фонду норматив. документами та їх актуалізація; ведення каталогу нац. стандартів та кодексів усталеної практики; забезпечення функціонування інформ.-пошук. систем; взаємодія з міжнар. та регіон. орг-ціями у визначеній сфері за напрямами діяльності Нац. фонду; взаємодія з нац. центром міжнар. інформ. мережі шляхом надання відомостей про Документи фонду; наук.-метод. координація системи виготовлення та розповсюджен­ня офіц. копій норматив. докумен­тів; визначення ознак, за якими кори­стувачі можуть відрізнити офіц. ко­пію норматив. документа від неофіц.; надання у встановленому порядку користувачам інформації про Документи фонду; забезпечення підготовки матеріалів для їх публікації за напрямами роботи Нац. фонду. Нач. – Л. Слепчен­ко (від 2016).

Л. М. Слепченко, Л. М. Ліпашева


Покликання на статтю