Національний фонд досліджень України — Енциклопедія Сучасної України

Національний фонд досліджень України

НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ФОНД ДОСЛІ́ДЖЕНЬ УКРАЇ́НИ Засн. 2018 у Києві КМ України відповідно до Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1991, нова ред. – 2015). Фонд є спец. ін­струментом реалізації держ. політики щодо фінансування заходів, спрямованих на всебіч. розви­ток укр. науки та створення спри­ятл. умов для макс. реалізації інтелектуал. потенціалу громадян у сфері наук. і наук.-тех. діяльнос­ті. Осн. завдання: стимулювання фун­дам. та приклад. наук. дослідж., розвитку нац. дослідниц. потенціалу та його інтеграції до світового; налагодження наук.-тех. спів­роб-ва між наук. установами, закладами вищої освіти та представниками реал. сектора економіки і сфери послуг; сприяння міжнар. обміну інформацією та вченими, залученню учнів. і студент. молоді до наук. та наук.-тех. діяльності; популяризація науки тощо. Фонд організовує та проводить відкриті конкурсні відбори проектів, що фінансуватимуться за рахунок грант. підтримки, з обо­в'язк. проведенням незалеж. та об'єктив. наук. і наук.-тех. експер­тиз, зокрема із залученням іноз. експертів, та подальшим організац. і фінанс. забезпеченням про­ектів – переможців конкурс. відбору. Це дозволяє розвивати та втілювати у життя наук.-технол. напрацювання й формувати новий потуж. дослідниц. і наук. потенціал за пріоритет. напрямами розвитку науки й технологій. Голова фонду – Л. Яценко.

О. О. Полоцька


Покликання на статтю