Національна свідомість — Енциклопедія Сучасної України

Національна свідомість

НАЦІОНА́ЛЬНА СВІДО́МІСТЬ – цілісна система духовних феноменів нації, які, сформувавшись у процесії її історичного розвитку, відображають основні засади бут­тя нації. Н. с. охоплює власне нац. та запозичені й асимільовані посередництвом акуль­турац. процесів ідеї, настанови, устремління, культурні здобутки, що форму­ють духов. універсум нації. Найважливішими складовими Н. с. є етнічна та національна ідентичність, етнічна свідомість, національна самосвідомість, подвій­на етнонац. свідомість, нац. мрія, нац. ідея, нац. менталітет, характер, нац. комплекси. Варто розрізняти нац. та етнічну свідомість. Н. с. містить окремі параметри етнічної свідомості. Сутність Н. с. в єд­ності індивід. та групового (націо­нального), яка можлива лише як відмінність між індивід. і груповою, нац. та етнічною. Н. с. є рефлексі­єю буття поліетніч. політ. спільноти (нації), їй не завжди притаманні ознаки та цілі, характерні для свідомості числен. різноманіт. етніч. груп, складників нації. Тому Н. с. не зводиться до суми її етніч. ком­понентів. Н. с. має кілька рівнів функціонування: буденний, теор., держ.-політичний. Буденному при­таманні численні стереотипи, не­адекватні, спотворені уявлення, пов'язані здебільшого з патріот.-романт., ідеалізов., міфологізов. уявленнями про істор. шлях нації, її потенц. можливостями або з меншовартістю, нац. нігілізмом. У бу­ден. свідомості (див. Повсякденна свідомість) відображаються як стійкі звичаї, біхевіорист. особли­вості та стереотипи, так і динамічні потреби, інтереси, настрої. Бу­денна Н. с. є робочим матеріалом для наступ. рівня – теоретичного. Це науково обґрунтовані або мис­тецьки осмислені ідеї, концепції, програми, світоглядні орієнтації, що характеризують інтелектуал. потенціал нації. На держ.-політ. рівні Н. с. безпосередньо фіксуються та оформляються нац. інтереси. У кожної нації цей рівень розвинутий відповідно до особ­ли­востей її істор. шляху, стадії націогенезу, специф. умов державотворення, політ. системи. За мас­штабами держ.-політ. рівень значно поступається буденному та теоретичному, адже в ньому кон­центруються лише ті ідеї, програми концепції, що відображають політ., держ., правові інтереси нації.

Літ.: Кресіна І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (етнополітологічний аналіз). К., 1998.

І. О. Кресіна


Покликання на статтю