Набоких Олександр Гнатович — Енциклопедія Сучасної України

Набоких Олександр Гнатович

НАБО́КИХ Олександр Гнатович (22. 11(04. 12). 1874, м. Сарапул, нині Удмурт. Респ., РФ – 25. 03. 1920, Одеса) – ґрунтознавець, фізіолог рослин. Д-р агрономії (1910), проф. (1912). Закін. Новоолександрій. ін-т с. госп-ва і лісівництва (м. Пулави, нині Люблін. воєводства, Польща, 1896). Відтоді – викл. С.-Пе­тербур. с.-г. курсів; від 1898 – Уман. уч-ща садівництва і землеробства (нині Черкас. обл.); від 1900 – асист. каф. заг. землеробства Ново­олександрій. ін-ту с. госп-ва і лі­сівництва; від 1905 – в. о. екстраординар. проф. каф. агрономії, водночас – зав. агроном. лаб., від 1912 – ординар. проф. Новорос. ун-ту в Одесі. 1913–16 очолював дослідж. ґрунтів у Харків. губ. і склав 10-верстну карту ґрунтів Харківщини; 1914–16 провів аналог. дослідж. в Херсон. і Поділ. губ. Н. вперше подав класифікацію деградов. чорноземів, вивчив опідзолені чорноземи і сірі опідзолені ґрунти лісостепу, уточнив особливості процесів вилужування та опідзолення ґрунтів, досліджував залежність осн. типів ґрунтів і ландшафтно-геогр. зон від типів водного режиму та його гол. регулятора – рослинності.

Пр.: Къ вопросу о почвенныхъ клас­сификаціяхъ // Ежегодникъ по геологіи и минералогіи Россіи. Варшава, 1900. Т. 4, вып. 4; Классификаціонная проблема в почвовѣдѣніи // С. хоз-во и лѣсоводство. 1902. № 4–12; Къ вопросу объ изслѣдованіи почвъ и грунтовъ Юго-Западнаго края Новороссіи и Бессарабіи // Бессараб. с. хоз-во. 1910. № 11–13, 24; Одесскій областной поч­венный музей // Зап. Об-ва с. хоз-ва Южной Россіи. О., 1912. № 3–4; Свѣтло-сѣрые подзолистые суглинки лѣсосте­пи // Там само. 1913. № 9–11; Краткіе замѣтки о грунтахъ Подольской губер­ніи и сосѣднихъ мѣстностей, съ прило­женіемъ карты грунтовъ Юго-Западной Россіи. Каменецъ-Подольский, 1915; Ду­найскіе плавни // Бессараб. с. хоз-во. 1915. № 3–4; Результаты оріентировоч­ныхъ почвенныхъ изслѣдованій 1906–1911 гг. въ Юго-Западной Россіи // Мат. по изслѣдованію почвъ и грунтовъ Херсон. губ. О., 1915. Вып. 2.

Літ.: Александр Игнатьевич Набоких (1874–1920): Биобиблиогр. указ. О., 1977; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Т. В. Васильєва


Покликання на статтю