Назаревський Олександр Андріанович — Енциклопедія Сучасної України

Назаревський Олександр Андріанович

НАЗАРЕ́ВСЬКИЙ Олександр Андріанович (30. 11(12. 12). 1887, м-ко Златопіль Київ. губ., нині в складі м. Новомиргород Кіровогр. обл. – 30. 09. 1977, Київ) – літературо­знавець, бібліограф. Проф. (1962). Дійс. чл. Істор. т-ва Нестора-літописця, Істор.-літ. т-ва при ВУАН, Комісії для дослідів над громад. течіями в Україні ВУАН, Комісії давнього укр. письменства при ВУАН. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1910), де був залишений для підготовки до професор. звання на каф. рос. філології. Учасник семінару з давньої укр. літ-ри проф. В. Перетца, ще студентом написав наук. роботи «“Хожденіе Богородицы по мукамъ” в но­вих Українських списках XVII–XVIII в.в.» (1908) та «Языкъ Евангелия 1581 года в переводе В. Негалевського» (1909), відзначені університет. золотими медалями. 1940 захистив дис. на тему «Древняя украинская повесть и вопро­сы ее изучения» та отримав наук. ступ. канд. філол. наук і вчене звання ст. н. с. 1914–77 викладав у Київ. ун-ті: приват-доц., від 1919 – в. о. доц., 1920–30 – позаштат. проф. каф. рос. мови та словесності, 1925–31 – зав. наук. б-ки, 1943–44 – зав. каф. рос. літ-ри, від 1949 – ст. н. с., від 1962 – проф. каф. рос. літ-ри істор.-філол. ф-ту. Одночасно працював н. с. в академ. установах – Комісії давньої укр. літ-ри (1928–34), відділі рукописів Всеукр. б-ки України (1934–37), Ін-ті літ-ри (1938–56). Під час окупації Києва був бібліотекарем відділу рукописів та стародруків академ. б-ки. Напрям наук. діяльності – рукописна спадщина стародав. укр. та рос. літ-р. У ме­жах проблематики рос.-укр. літ. зв'язків досліджував повісті з «Римських діянь» в укр. та рос. літ-рах 17–18 ст. Автор наук. праць з історії укр. та рос. літ-р, текстології, бібліографії, фольклористики, мистецтвознавства. Мав розвідки з історії укр. та білорус. мов, фольклору, історії культури, а також студент. руху в Києві. Брав участь у текстолог. підготовці 10-том. вид. творів Т. Шевченка (т. 1–2, 1939; т. 3–4, 1949; т. 5, 1951), уклав покажчик «Библио­графия древнерусской повести» (Москва; Ленинград, 1955), підготував ґрунт. опис пушкін. матеріалів та відшукав документи щодо життя та діяльності М. Гоголя. 2016 у Новомиргороді на честь Н. названо вулицю.

Пр.: «Хожденіе Богородицы по му­камъ» в нових Українських списках XVII–XVIII в.в. // Зап. УНТ. Кн. 2. К., 1908; Языкъ Евангелия 1581 года в переводе В. Не­галевського // УИ. 1911. № 8, 11, 12; Къ исторіи Кіевскаго музыкант­скаго цеха // Чтения въ Истор. об-ве Нестора-лѣтописца. К., 1913. Кн. 23, вып. 2; К истории народной сказки // Там само. 1919. № 1–4; До історії вищої жіночої освіти на Україні (з життя київських жіночих курсів 70–80 рр.) // ЖР. 1927. № 4; Студентські хвилювання в Києві року 1876-го // Там само. № 6; Ювілей Київського університету і студентські заколоти 1884 року // За сто літ: Зб. К., 1928. Кн. 2; До студій над давньою українською повістю // Зап. Істор.-філол. відділу ВУАН. Кн. 18. К., 1928; Знадоби до історії давньої повісті. І. Повістевий репертуар київських рукописних збірок // Там само. Кн. 25. 1929; Історичний курс української літератури. К., 1930; Пушкінські матеріали в київських рукописних сховищах // Пушкін О. С. Статті та матеріали. К., 1938; Досі невідомі переклади В. Самійленка // Україна. 1945. № 9; Із спостережень над листами Т. Г. Шевченка // РЛ. 1947. № 7–8; Питання про жанрову природу «Слова о полку Ігоревім». К., 1952; Очерки из области русской исторической повести начала XVII века. К., 1958; О литературной стороне грамот и других документов Московской Руси нач. XVII века. К., 1961; Из истории русско-украинских литературных связей. Старин­ные книжные легенды и их связи с рус­ским и украинским фольклором. К., 1963; Памятники русской литературы XIV–XVII ст. в украинских списках, переводах и переделках // Вопр. рус. лит-ры. 1968. Вып. 2.

Літ.: Колосова В. Ювілей вченого-педагога // РЛ. 1968. № 2; Крекотень В. Пам'яті вченого-філолога // Там само. 1978. № 3; Його ж. Труды А. А. Назаревского по истории восточнославянских литератур XI–XVII вв. // Тр. Отдела древнерус. лит-ры. Ленинград, 1983. Т. 37; Конта Р. М., Тіщенко І. І. Назаревський Олександр Андріанович // Істор. ф-т Київ. ун-ту: минуле й сьогодення. К., 2004.

Р. М. Конта


Покликання на статтю