Нечволод Микола Кузьмич — Енциклопедія Сучасної України

Нечволод Микола Кузьмич

НЕ́ЧВОЛОД Микола Кузьмич (11. 01. 1937, м. Куп'янськ Харків. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (1990). Закін. Харків. пед. ін-т (1961). Учителював. Від 1967 працює у Донбас. пед. ун-ті (м. Сло­в'янськ Донец. обл.): 1970–86 – проректор з навч. і наук. роботи, 1986–2003 – ректор, від 2003 – проф. каф. фізики. Наукові дослідження: низькотемпературна фізика твердого тіла; фундам. проблеми низькотемператур. фізики напівпровідників та низькотемператур. матеріалознавства, повзучість (крип) кристал. матеріалів при низьких т-рах; проблеми валеології та біофізики; науки про людину; психол.-пед. проблеми ВШ.

Пр.: Низкотемпературная деформация в монокристаллах германия и кремния // Монокристаллы тугоплавких и редких металлов, сплавов и соединений. Москва, 1977; Термоэлектродинамичес­­кое устройство для холодильных установок // Электричество. 1998. № 9; Дислокації у приповерхневому шарі Ge, спричинені лазерним імпульсом // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Фізика. 2005. Т. 651, вип. 8; Дифузійно-дислокаційна мікропластичність монокристалів Ge нижче температурної межі крихкого руйнування // Фізика і хімія твердого тіла. 2010. Т. 11, № 3; Распределение дефектов в тонких полупроводниковых пластинах при низкотемпературной деформации // Физика и техника высоких давлений. 2013. Т. 23, № 4; Электрические свойства кремниевых p–n-переходов с дефектами структуры // Зб. наук. пр. фіз.-мат. ф-ту Донбас. пед. ун-ту. Слов'янськ, 2016. Вип. 6 (усі – спів­авт.).

Літ.: Професор Микола Кузьмич Неч­волод: Біобібліогр. покажч. Слов'янськ, 2009.

В. О. Надточій


Покликання на статтю