Новгородцев Павло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Новгородцев Павло Іванович

НОВГОРО́ДЦЕВ Павло Іванович (28. 02(12. 03). 1866, м. Бахмут Катеринослав. губ., нині Донец. обл. – 23. 04. 1924, Прага) – філософ, правознавець, політичний діяч. Д-р права (1902), проф. (1903). Акад. Словац. АН (1923). Закін. Катеринослав. класичну г-зію (нині Дніпро, 1884), юрид. ф-т Моск. ун-ту (1888), де був залишений на каф. історії філософії права для підготовки до професор. звання, а згодом працював: від 1903 – екстраординар., від 1904 – ординар. проф. каф. права. 1906–17 – проф. і дир. Вищих комерц. курсів, які 1907 реорганізував у Моск. комерц. ін-т. Читав лекції на Вищих жін. курсах, у Моск. міському нар. ун-ті. Співзасн. і чл. ЦК (від 1906) партії конституц. демократів (кадетів), депутат 1-ї Держ. думи від Катеринослав. губ. 1906 звільнений з Моск. ун-ту, 1907 відновив читання лекцій на правах приват-доц., 1911 на знак протесту проти обмежень університет. автономії з групою проф. звільнився. Під час 1-ї світ. вій­ни – товариш (заст.) голови екон. ради при Гол. ком-ті Всерос. ради міст, від 1916 – моск. уповноважений Особл. наради з палива. Після Лютн. революції 1917 виступав із критикою Тимчас. уряду, один з організаторів політ. опозиції. 1917–18 продовжив працювати у Моск. ун-ті на посаді проф. Восени 1918 виїхав до Києва. 1919–20 – проф. каф. держ. права Таврій. ун-ту (Сімферополь). Емігрував до Берліна, від 1921 – у Празі. Засн. і кер. Об'єдн. «Рос. академія», голова Рос. ін-ту. Один з ініціаторів створення ж. «Русская школа за рубежом». За підтримки чехо-словац. уряду організував та очолив 1922 Рос. юрид. ф-т під протекцією Карлового ун-ту. Співзасн. Рос. вільного ун-ту в Празі, читав лекції в Рос. пед. ін-ті ім. Я. Коменського. Засн. і голова Реліг.-філос. т-ва ім. В. Соловйова (1922). Н. – теоретик соц. лібералізму. Прихильник ідеї правової держави, боровся з позитивіст. трактуваннями права, обґрунтовував підпорядкування держави праву. Підкреслював, що сусп. прогрес неодмінно призведе до появи правової держави. Особливе місце відводив праву на гідне людське існування. Вважав, що метою сусп. розвитку має стати «благодатне просвітлення душ».

Пр.: Историческая школа юристовъ, ея происхожденіе и судьба. Москва, 1896; Исторія новой философіи права: Курсъ лекцій. Вып. 1. Москва, 1900; Кантъ и Гегель въ ихъ изученіяхъ о правѣ и госу­дарствѣ. Москва, 1901; О задачахъ со­­вре­менной философіи права. С.-Пе­тер­бургъ, 1902; Нравственный идеализмъ и философія права // Пробл. идеализма: Сб. ст. Москва, 1902; Нравственная проблема въ философіи Канта. Мос­ква, 1903; Конспектъ къ лекціямъ по исторіи философіи права. Москва, 1908; Введе­ніe въ філософію права. Москва, 1909; 1996; С.-Пе­тербургъ, 2000; Лекціи по исторіи философіи права: ученія новаго времени ХVI–ХIХ в. Москва, 1910; 1912; 1914; 1918; 2010; Политическіе идеалы древняго и новаго міра: Въ 2 вып. Москва, 1910–13; 1913–14; 1919; 2010; О правѣ на существованіе: Соц.-филос. этюды. С.-Пе­тербургъ, 1911; Идеа­лы партіи народной свободы и со­циализмъ. Москва, 1917; Объ общестен­номъ идеале. Москва, 1917; 1991; 2009; К., 1919; Берлин, 1921; 1922; Существо русского православного сознания // Православие и культура: Сб. ст. Берлин, 1923; Сочинения. Москва, 1995.

Літ.: Ильин И. А. Памяти П. И. Новгородцева // Рус. мысль. 1923–24. № 9/12; Ідея правової держави: історія і сучасність: Зб. наук. пр., присвяч. 135-річчю з дня народж. П. Новгородцева. Лг., 2002; Снегирев В. В. Общественный идеал П. И. Новгородцева и попытка его реализации // Вісн. Луган. академії внутр. справ. 2004. Спецвип. Ч. 2; Проб­лемы философии и права: Сб. ст. к 140-летию со дня рожд. П. Новгородцева. Лг., 2006; Новгородцев Павел Иванович // Профессора Таврич. ун-та. К., 2007; Литвинов О. М. Філософія права Павла Новгородцева: суспільний ідеал–право–держава. Лг., 2009; Гоцуляк Ю. В. Місце національного та релігійного фактору у правових поглядах П. І. Новгородцева // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту. Сер. Економіка і право. К., 2014. Вип. 26.

А. М. Колесніченко


Покликання на статтю