Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник Слово о полку Ігоревім — Енциклопедія Сучасної України

Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник Слово о полку Ігоревім

НО́ВГОРОД-СІ́ВЕРСЬКИЙ ІСТО́РИКО-КУЛЬТУ́РНИЙ МУЗЕ́Й-ЗАПОВІ́ДНИК «СЛО́ВО О ПО́ЛКУ І́ГОРЕВІМ» Створ. 1990 у м. Новгород-Сіверський Черніг. обл. Підпорядк. Черніг. обл. раді. Є єдиною в Україні музей. установою, що присвячена найвідомішій пам'ят­ці давньорус. літ-ри. До складу заповідника входять музей «Слово о полку Ігоревім» і краєзн. відділ (див. Новгород-Сіверський краєзнавчий музей). У підпорядкуванні перебувають Успен. собор (1715–22), Микол. церква (1760), Тріумфал. арка (1786–87), торг. ряди та склади (19 ст.; усі – пам'ятки арх-ри нац. значення), дитинець (Замк. гора). Музей «Слово о полку Ігоревім» розташ. у покоях настоятеля (у комплексі з Іллін. церквою – пам'ятка арх-ри нац. значення, 16–18 ст.) на тер. Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря. Істор. події постають перед відвідувачами музею у вигляді пам'яток археології часів Київ. Русі, картах-схемах, скульптурах героїв «Слова…», реконструкціях жін. одягу періоду 12 ст., а також в оригін. жін. прикрасах. У вітринах виставлені дорев. та сучасні видання «Слова…», переклади іноз. мовами. Унікальними є зібрання стародруків і богослужб. книг та колекція ікон (зокрема й т. зв. народних) 18 – поч. 19 ст., археол. знахідки кін. 12 – поч. 13 ст., реконструкції обладунків давньорус. воїна. У музеї-заповіднику є експозиції, присвячені історії міста та р-ну й Спасо-Преображен. монастиря. Представлено зразки нар. вишивки 19 – поч. 20 ст., нумізмат. колекції 16–20 ст. Осн. напрями діяльності музею-заповідника: наук.-дослідниц., культ.-осв., комплектування музей. зібрання, наук.-фонд., наук.-експозиц., наук.-метод., видавн., реставрац., виставкова. Його фахівці здійснюють наук. атрибуцію, експертизу, класифікацію, держ. реєстрацію та усі види оцінювання предметів, які можуть бути визначені як культурні цінності. Також проводять екскурсії, лекції, розробляють нові турист. маршрути. Щорічно музей-заповідник організовує читання «Нетлінне “Слово…”» (наук.-популярні), на пошану пам'яті історика, архівіста, дійс. чл. НТШ і президента УВАН О. Оглоблина (наук.) та «Родові таємниці Сіверянського краю» (істор.-генеалогічні). Дир.: С. Воїнов (1990–93), М. Сугоняко (1993–2018), О. Матюк (від 2018).

Літ.: Воинов С. Проблемы становления и развития музея-заповедника «Слово о полку Игореве» // Первые науч­.чтения. Новгород-Северский, 1991.

О. Г. Матюк


Покликання на статтю