Неміш Юрій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Неміш Юрій Миколайович

НЕ́МІШ Юрій Миколайович (03. 03. 1936, с. Чернятин, нині Коломий. р-ну Івано-Фр. обл. – 21. 07. 2000, Київ) – фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1979), проф. (1990), чл.-кор. НАНУ (1997). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1988). Премія ім. О. Динника АН УРСР (1984). Закін. Чернів. ун-т (1959). Вчителював (1959–63); від 1966 – в Ін-ті механіки НАНУ (Київ): 1983–96 – зав. структур. лаб., 1996–2000 – гол. н. с. Водночас 1980–83 – проф. каф. вищої математики Київ. автомоб.-дорож. ін-ту; 1983–93 – заст. акад.-секр. Відділ. механіки АНУ; 1993–2000 – вчений секр. Нац. ком-ту України з теор. і приклад. механіки. Наук. праці Н. заклали основи нового наук. напряму – механіка деформів. тіл неканоніч. форми. Отримав фундам. наук. результати з тривимір. лінійної і фізично нелінійної теорії пружності, теплопровідності і термопружності, у галузі механіки насичених пористих середовищ із циліндрич. порожнинами (виробками), механіки кусково-однорід. тіл з неканоніч. поверхнями поділу (композит. матеріалів із дрібномас­штаб. відхиленнями в структурі). Наук. дослідж. пов'язані з розробленням та обґрунтуванням аналіт. і чисельно-аналіт. методів розв'язання крайових задач механіки деформів. тіл неканоніч. форми, вивченням фіз.-мех. процесів у середовищах складної структури, напружено-деформов. стану тіл і елементів конструкцій на основі некласич. моделей (нелінійно пружні тіла, шаруваті структури із сотовим наповнювачем тощо). На основі розроблених методів отримано розв'язки нових класів просторових крайових задач для скінчен. і нескінчен. одно- і багато­зв'яз. тіл із неканоніч. вільними й підкріпленими порожнинами, пруж. і жорсткими включеннями, а також для поперечно й поздовжньо гофрованих шаруватих тіл та елементів конструкцій складної форми. Досліджено двовимірні задачі теорії пружності, теорії пластин і оболонок, в основу яких покладено некласичні моделі, що враховують моментні напруження, деформації попереч. зсуву тощо. Співукладач кн. «Институт механики (1919–1989)» (К., 1989).

Пр.: Методы возмущений в про­стран­ственных задачах теории упругости. К., 1982 (спів­авт.); Упругое равновесие гоф­рированных тел. К., 1983 (спів­авт.); Про­странственные задачи теории упругости и пластичности: В 6 т. Т. 2. Статика упругих тел неканонической формы. К., 1984 (спів­авт.); Напряженное состояние упругих цилиндров с выточками. К., 1987 (спів­авт.); Метод возмущения формы границы в механике сплошных сред. К., 1989 (спів­авт.); Элементы механики ку­сочно-однородных тел с неканоническими поверхностями раздела. К., 1989; О пространственном упругом равновесии // ПМ. 1990. Т. 26, № 12 (спів­авт.); О напряженном состоянии тел вращения с упругими включениями // Там само. 1994. Т. 30, № 4 (спів­авт.); Нелинейно упругое равновесие цилиндра с подкрепленной сферической полостью при кручении // Там само. 1997. Т. 33, № 5.

Літ.: Юрий Николаевич Немиш (к 60-летию со дня рожд.) // ПМ. 1996. Т. 32, № 3.

О. М. Гузь


Покликання на статтю