Ніжинське наукове товариство краєзнавства при ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Ніжинське наукове товариство краєзнавства при ВУАН

Н´ІЖИНСЬКЕ НАУК´ОВЕ ТОВАР´ИСТВО КРАЄЗН´АВСТВА при ВУАН Засн. 1925 співроб. Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури та мови й, водночас, викл. Ніжин. ІНО В. Рєзановим, О. Грузинським, І. Турцевичом, асп. Ніжин. н.-д. каф. історії культури та мови А. Єршовим і В. Фесенком, а також студентом Ніжин. ІНО І. Спаським. 1925–28 кількість чл. становила 20–30 осіб (переважно н. с. й асп. Ніжин. н.-д. каф. історії культури та мови і викл. Ніжин. ІНО), 1928–30 зросла до 50-ти осіб (переважно за рахунок вступу до його лав студентів Ніжин. ІНО, а також кількох учителів Ніжина). 1925–28 т-во очолював викл. Ніжин. ІНО М. Булаєвський, 1928–30 – дир. і політкомісар цього ін-ту М. Куїс (до складу кер-ва також входили А. Єршов, В. Фесенко, К. Штепа, П. Бєльський, М. Бережков). У його структурі діяли 4 секції: істор. (кер. М. Петровський, він же завідував б-кою), статист.-екон. (В. Кукаркін), етногр. (А. Єршов), природн. (П. Бєльський). Осн. завдання – вивчення історії, культури, етнографії, демографії, географії, природознавства Ніжина й Ніжинщини, а також Прилуччини й Роменщини з огляду на істор.-культурні зв'язки та спільні природні й госп. умови. Крім наук. вивчення, була запланована популяризація краєзн. роботи загалом, рекламування діяльності т-ва через друк. органи, лекторії або темат. семінари, а також стимулювання аматор. роботи зі збору й оброблення місц. матеріалу. Як наук. здобутки чл. т-ва декларували здебільшого результати влас. наук. студій, побуд. на краєзн. матеріалі (часто виконані за осн. місцем роботи, передусім, на Ніжин. н.-д. каф. історії культури та мови): вивчення рев. рухів на тер. Ніжинщини протягом 1-ї третини 20 ст., новітньої белетристики авторства місц. авторів, етнографії та фольклору насел. регіону; істор. студії з краєзн. тематики; дослідж. геології, ґрунтів, флори та фауни Приостер'я й традиц. нар. промислів насел. Ніжин. округи. Також чл. т-ва брали активну участь у різних культ.-осв. заходах, зокрема святкуванні 100-річчя від часу видання зб. «Малоросійські пісні» М. Максимовича; здійснювали наук. консультування ремонтно-реставрац. робіт ніжин. культових споруд; влаштовували темат. лекції для вчителів Ніжин. округи тощо. Т-во припинило існування наприкінці 1930, хоча ще за рік до цього його робота була фактично паралізована – після арешту у справі вигаданої Спілки визволення України секр. П. Одарченка зникла вся документація т-ва.

С. Ю. Зозуля


Покликання на статтю