Нікліборц Анна — Енциклопедія Сучасної України

Нікліборц Анна

НІКЛІБО́РЦ Анна (01. 05. 1904, Львів – 24. 10. 1992, м. Вроцлав, Польща) – педагог, філолог. Дружина Я. Нікліборца. Д-р гуманітар. н. (1960), д-р габіліт. (1969). Держ. нагороди Польщі. Закін. Львів. ун-т (1926). Склала учител. іспит, визнаний 1947 в Ун-ті м. Торунь (Польща) як магістерський (диплом магістра філософії в галузі франц. філології), а також іспит з нім. філології (1929). З метою поглибл. вивчення мов виїжджала на курси у Францію та Італію (1925–36). У 1926–33 – в. о. асист. каф. роман. філології Львів. ун-ту, допомагала в проведенні практ. занять та семінарів письменнику, літературознавцю, ректору ун-ту, проф. Е. Порембовичу, який втрачав зір; передавала студентам практ. навички читання давніх франц., італ. та іспан. текстів, палеогр. особливості провансал. рукописів. Брала участь у підготовці до друку антології перекладів і літ. творів Е. Порембовича. 1933–39 – організатор і кер. Метод. центру викладання франц. мови в регіон. департаменті шкіл у Львові; 1939–41 вчителювала в серед. школі № 2 Львова. Під час нім. окупації (від вересня 1942 до червня 1944) викладала лат. та нім. мови на таєм. навч. курсах у Львові, за що 1980 нагородж. медаллю Комісії нац. освіти Польщі. 1944–45 працювала у Львів. політех. ін-ті. 1946 переїхала з сім'єю до Вроцлава, де викладала італ., франц. й нім. мови в Ун-ті, Вищій торг., муз., екон. школах. 1957–64 – ад'юнкт Вроцлав. ун-ту, заснувала дослідн. центр роман. філології (1960), що згодом перетворено на каф. (1964–74 працювала ст. викл.), а згодом – Ін-т роман. філології (керувала орг-цією практ. викладання франц. мови, літ-ри й історії Франції). Продовжувала наук. дослідж. під кер-вом польс. філолога-романіста З. Черного, висвітлювала проблеми навч. франц. мови в системі закладів освіти Польщі, уклала перелік (з біогр. даними) викладачів франц. мови в школах і колегіумах, зокрема у Львові, Станіславі (нині Івано-Франківськ), Раві-Руській, Володимирі-Волинському, Кремінці, Острозі, здійснила аналіз осн. метод. засад викладання, представила рекомендац. перелік творів для читання. Пізніші розвідки Н. присвяч. літ-рі (особливо франц.) для дітей та молоді, історії викладання франц. мови, франц.-польс. культур. зв'язкам. Її робота про дит. літ-ру зх. країн («Od baśni do prawdy», Warszawa, 1981) здобула авторитет серед фахівців. Вона брала участь у багатьох міжнар. конгресах і конф., присвяч. літ-рі епохи Просвітниц­тва (Вроцлав–Карпач, 1973), літ-рі для дітей (Париж, 1976), сучас. літ-рі для дітей та молоді (Варшава, 1979). Н. – чл. Т-ва науки й літ-ри (Вроцлав), багаторіч. секр. Центру франц.-польс. наук.-культур. співпраці у Вроцлав. ун-ті. 2002 один із залів Ін-ту романістики Вроцлав. ун-ту названо на її честь.

Пр.: Les manuels du français publiés en Pologne au XVIII-e siècle // Zeszyty językowe. Wrocław, 1961. Т. 3; L'enseignement du français dans les écoles polonaises au XVIII siècle // Prace Wrocławskiego To­warzystwa naukowego. Seria A. № 83. Wrocław, 1962; L'œuvre de M-me de Gen­lis // Romanica Wratislaviensia. Т. 4. Wrocław, 1969; Nieznana francuska powieść o Pols­ce: Olesia // Sprawozdania Wrocławskiego Тowarzystwa naukowego. Wrocław, 1971; La littérature française pour la jeunesse au siècle des Lumières // Prace Wrocławskiego Towarzystwa naukowego. Seria A. № 93. Wrocław, 1975; Francuska książka w rękach młodzieży polskiej w wieku Oświecenia // Studia o książce. Wrocław; Warszawa; Kra­ków; Gdańsk, 1977. T. 7.

Літ.: J. H. [J. Heistein]. Curriculum vitae et studiorum de Madame Anna Nikliborc (avec la liste de ses publications) // Ro­manica Wratislaviensia. Warszawa; Wroc­ław, 1981. T. 16; Качур І. Французька книга в Галичині у другій половині XVIII ст.: історіогр. аспект // Зап. ЛННБУ. Вип. 1(17). Л., 2009.

ДА: Арх. Вроцлав. ун-ту. Особовий архів А. Нікліборц. Рукопис 617, 148 арк.

І. Б. Качур


Покликання на статтю