Нікольський Сергій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Нікольський Сергій Михайлович

НІКО́ЛЬСЬКИЙ Сергій Михайлович (17(30). 04. 1905, с-ще Талиця Перм. губ., нині місто Свердлов. обл., РФ – 09. 11. 2012, Москва) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1942), проф. (1944), акад. РАН (1972). Іноз. чл. Угор. (1976) та Польс. (1980) АН, почес. проф. Дніпроп. ун-ту (нині Дніпро, 1994) та Моск. фіз.-тех. ін-ту (1997), засл. проф. Моск. ун-ту (2005). Сталін. премія (1952), Держ. премія СРСР (1977, 1987), Держ. премія України в галузі н. і т. (1994), премії Уряду РФ (2002), ім. П. Чебишова АН СРСР (1972), ім. А. Колмогорова РАН, ім. М. Остроградського НАНУ (обидві – 2000), ім. М. Ломоносова Моск. ун-ту (2005). Золота медаль ім. І. Виноградова РАН (1991), медалі ім. Б. Больцано Чеської АН (1979), ім. М. Коперника Польс. АН (1992). Держ. нагороди СРСР. Навч. у Черніг. г-зії (1914–18), закін. Катеринослав. ІНО (1929; згодом – Дніпроп. ун-т), де 1930–40 й працював: 1935–40 – зав. каф. теорії функцій. Водночас 1932–34 – зав. каф. математики Дніпроп. ін-ту інж. залізнич. транспорту. У 1930-х рр. у Дніпропет­ровськ часто приїздив для читання лекцій А. Колмогоров, Н. став його учнем. Від 1940 – у Матем. ін-ті РАН (Москва): 1953–61 – заст. дир., 1961–88 – зав., від 1988 – гол. н. с. відділу теорії функцій; водночас 1943–47 – зав. каф. математики Моск. автодорож. ін-ту; 1947–97 – проф. каф. вищої математики Моск. фіз.-тех. ін-ту. Протягом 30-ти р. був заст. гол. ред., згодом – гол. ред. «Трудов Математического института им. В. Стеклова». Н. розв'язав низку проблем, суттєво важливих для подальшого розвитку математики. Йому належать фундам. дослідж. з ліній. операторів у банахових просторах, у теорії наближення функцій, теорії диференційов. функцій багатьох дійсних змінних і їх застосувань до матем. фізики, теорії числових рядів, теорії квадрат. формул і варіацій. методів розв'язку рівнянь із частин. похідними. Засн. наук. школи з теорії функцій та її застосування, зробив знач. внесок у становлення матем. освіти та матем. науки, зокрема й в Україні. 2005 у Москві відбулася конф., присвяч. 100-річчю Н., у якій він взяв участь. Автор мемуарів «Воспоминания» (2003) і «Мой век» (2005; обидві – Москва). 2006 у Мос­кві видано 1-й («Теория приближений») і 2-й («Функциональные пространства»), 2009 – 3-й («Уравнения в функциональных пространствах») томи його «Избранных трудов».

Пр.: Лiнiйнi рiвняння у функцiональ­них просторах // Наук. зап. Днiпроп. ун-ту. 1938. Т. 1: Зб. робiт фiз.-мат. ф-ту. Вип. 1; Об одном функциональном неравенстве // Сб. работ мех.-матем. ф-та Днепроп. ун-та. 1941. Вып. 2; Приближение периодических функций тригонометрическими многочленами. Мос­ква; Ленинград, 1945; Квадратурные фор­мулы. Москва, 1958; 1974; 1979; 1988 (англ. мовою – 1964, 1966; румун. – 1964; іспан. – 1990); Теория приближения функций многочленами // История отечествен. математики: В 4 т. Т. 3. К., 1968; Приближение функций многих переменных и теоремы вложения. Москва, 1969; 1977 (англ. мовою – 1975); Курс математического анализа. Москва, 1973; 1975; 1983. Т. 1–2; 1990–91. Т. 1–2; (латв. мовою – 1976, 1977; англ. – 1977; іспан. – 1979; італ. – 1985); Инте­гральные представления функций и тео­ремы вложения. Москва, 1975; 1996 (спів­авт.; англ. мовою – 1978, 1979); Дифференциальное и интегральное исчисление: Учеб. Москва, 1980; 1984; 1988; Ростов-на-Дону, 1997 (спів­авт.; англ. мовою – 1982; франц. – 1983; іспан. – 1984; португал. – 1986); Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии: Учеб. Москва, 1980; 1984; 1988; Ростов-на-Дону, 1997 (спів­авт.; англ. мовою – 1982; франц. – 1983; іспан. – 1984; португал. – 1986; нім. – 1993); Эле­менты математического анализа: Учеб. Москва, 1981; 1989; 2002; Высшая математика: Учеб.: В 3 т. Москва, 2003; 2004; 2005; 2006; 2008; 2009 (спів­авт.).

Літ.: Керимов М. К. К столетию со дня рождения академика Сергея Михайловича Никольского // Журн. вычислител. математики и матем. физики. 2006. Т. 46, № 3; Моторний В. П. Нікольський Сергій Михайлович // Професори Дніпроп. ун-ту: Біо­бібліогр. довід. 2-е вид. Дн., 2008; Пиголкина Т. С. Сергей Михайлович Никольский: Жизнь и научная деятельность // Потенциал. Математика. Фи­зи­ка. Информатика. 2013. № 4.

С. Б. Вакарчук, В. П. Моторний


Покликання на статтю