ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Бібліографія філософська

БІБЛІОГРА́ФІЯ ФІЛОСО́ФСЬКА – галузь бібліографічної діяльності, завданням якої є виявлення, відбір, опис, реєстрація і наукова систематизація інформації про літературу з філософії та суміжних наук та забезпечення нею користувачів. Б. ф. сприяє розвитку філос. думки, виробленню наук. світогляду, поясненню сусп. явищ; розкриває зміст документів про особливу форму пізнання світу, систему знань про фундаментал. принципи та основи сусп. буття, чинники розвитку пізнання від нижчого до вищого в природі, суспільстві та мисленні.

Джерела філос. думки України сягають часів Київ. Русі. Короткі бібліогр. нотатки наявні у літописах княжої доби. З них найцікавішою є згадка про бібліотеку при соборі св. Софії у Києві (1041) та бібліотеку «великого книжника і філософа» князя Володимира Васильковича. Перший «індекс книг істинних і ложних», вияснення деяких філос. категорій, поширення ідей антич. філософії у давньорус. культурі, низка етич. норм є в Ізборниках Святослава. У 18 – поч. 20 ст. література з філос. наук відображена у виданнях заг. характеру, книготорг. і видав. покажчиках, каталогах книгозбірень. Огляд книг, статей і заміток із філос. знань за 1893–94 подає «Философский ежегодник» Я. Колубовського (Москва, 1894; 1896). «Обзор новейшей литературы по психологии» Г. Челпанова (К., 1897) охоплює період 1890–96; частково відображає книги та статті від 18 ст. до 1955 хронол. покажч. «Библиография по логике» О. Примаковського (Москва, 1955). Література з філософії подана у покажч. «Русская библиография по истории древней философии» (Юрьев, 1915) О. Ященко та «Материалы к библиографии русских переводов произведений философов 16–18 вв.» (Москва, 1940) О. Примаковського.

Відомому знавцю грец. філософії, викл. філософії Київ. університету О. Гілярову належать бібліогр. праці «Обзор трудов по истории греческой философии. 1892–1896 гг.» (К., 1896), «Обзор философской литературы за последние годы» (К., 1898), «Что нужно читать, чтобы заниматься философией?: Введение и литература по древней философии Востока и Запада» (К., 1902). У 1885–87 професор кафедри філософії Київ. університету О. Козлов видавав перший в Україні філос. ж. «Философский трехмесячник», де вміщувалася інформація про нову літературу. Постановку проблеми щодо дослідж. розвитку філос. думки в Україні, питання схоластики простежує В. Щурат у праці «Українські джерела до історії філософії: Істор.-філос. начерк» (Л., 1908). Знач. бібліогр. матеріал містять праці Д. Чижевського, зокрема «Філософія на Україні: Спроба історіографії» (Прага, 1926), «Фільософічна література українською мовою за рр. 1920–1926» («Книголюб», 1927, № 1, 2), «Нариси з історії філософії на Україні» (Прага, 1931). У «Бібліографічному покажчику наукових праць української еміграції. 1920–1931» (Прага, 1932) П. Зленка вміщено розділ «Філософія. Психологія. Логіка. Етика».

Важливими джерелами Б. ф. є покажчики змісту періодики: «Указатель к официальной части “Университетских известий”: 1861–1884 гг.» (1887), «Систематический указатель к “Университетским известиям” за 1884–96 гг.» (1898), «Систематический указатель к “Университетским известиям” за 1861–1912 гг.» (1913); «Двадцатилетие журнала “Труды Киевской духовной Академии” за 1860–1879 гг.» (1883), «Систематический указатель статей, помещенных в журнале “Труды Киевской духовной Академии” за 1860–1904 гг.» (1905; усі – Київ), «Указатель статей, рецензий и заметок, напечатанных в журнале “Вопросы философии и психологии” за 1889–1918 гг.» (Москва, 1939) О. Примаковського, «Систематичний покажчик до “Записок Новоросійського університету” за 1867–1919 рр.» (О., 1957), «Систематический указатель к запискам Харьковского университета за 1874–1919 гг.» (Х., 1953) Є. Берковича, «Систематический указатель к “Вестнику Харьковского государственного университета” № 101–200 (1973–1980)» (Х., 1990), «Систематичний покажчик до “Учених записок Харківського університету”, праць факультетів та науководослідних закладів за 1954–1966 рр.» (Х., 1992), «Систематичний покажчик до “Университетских известий” за 1913–1919 рр.» (К., 1998), «Журнал “Дзвони”: 1931–1939» (Л., 1997) М. Комариці, «Листи до Приятелів: Книжки 1–176 (1953–1968)» (К.; Нью-Йорк, 2002) Є. Бабич та В. Патоки тощо. Статті, замітки та рецензії в літ.-сусп. і філос. виданнях 1901–22 відображає бібліогр. покажч. «Философское содержание русских журналов начала ХХ в.» (С.-Петербург, 2001).

За рад. часів пріоритетним було видання творів К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна, здійснювалася підготовка їх персон. покажчиків, темат. покажчиків відповід. змісту, напр., «Исторический материализм – библиография книжной и журнальной литературы за 1865–1924 гг.» (К., 1924) Я. Розанова, «Покажчик літератури з історичного матеріалізму російською та чужоземними мовами» С. Семковського, надрук. у зб. «Історичний матеріалізм» (Х., 1926) та багато ін. За рад. часів гол. інформ. центри зосереджувалися в Москві та Ленінграді. Джерелом оператив. інформації в СРСР були «Информационные бюллетени» (від 1934) Фундаментал. б-ки сусп. наук АН СРСР; від 1946 – бібліогр. покажчики ІНІСН АН СРСР «Новая советская литература по философии», що відображають й укр. видання. Про зарубіжну літературу інформація подавалася у виданні «Новая иностранная литература по философии».

Б. ф. в Україні відображено у розділі «Філософія» бібліогр. покажч. «Видання Академії наук УРСР. 1919–1967: Суспільні науки» (К., 1969). Матеріал розташ. хронологічно за назвами установ відповідно до структури АН УРСР. Дані про дослідж. філос. проблем науковцями України подає «Бібліографія праць Інституту філософії АН УРСР. 1946–1967» (К., 1969). Покажчик відображає опубл. наук. праці співробітників Інституту (монографії, збірники, наук. записки, брошури, журнал. статті, рецензії). До розділу «Дисертації» внесено доктор. та кандидат. праці, написані, захищені та рекомендовані до захисту в Інституті. Відділом наук. інформації з сусп. наук АН УРСР видано рефератив. зб. «Общественные науки в УССР. 1976–1980 гг. Философия» (у 2-х ч., К., 1982), що охоплює праці філософів України, видані 1976–80. Бібліогр. покажчик «Развитие общественных наук в СССР. 1967–1979» (К., 1982), складений на основі фондів ЦНБ АН УРСР, подає матеріали з філос. наук.

Інститутом філософії АН УРСР підготовлено низку темат. праць, зокрема наук.-аналіт. огляд літ-ри, виданої 1980–88: «Бюрократия как феномен власти и управления» (К., 1989), збірник рефератів наук. праць, виданих в Україні у 70–80-і рр., – «Социально-классовая структура и социальная политика развитых капиталистических стран» (К., 1990) та ін. Праці співробітників Інституту соціології НАНУ відображає «Бібліографічний щорічник публікацій» (К., 1999). ЛНБ ім. В. Стефаника видала бібліогр. покажчики літ-ри «Социальное управление» (Л., 1979; 1984; 1989), що містять бібліографію монографій, автореф. дис., тез конф., симпозіумів, статей зі збірників наук. праць. Подано інформацію про конф., семінари, наради, статист., довідк., бібліогр. та реферативні видання. Літ-ру за розділами «Марксизм-ленінізм», «Науковий комунізм», «Соціологія», «Філософські науки. Психологія» відображено у «Покажчику бібліографічних посібників з суспільних наук» (К., 1973–84). Розвиток психології в Україні відображають праці, вміщені в «Бібліографічному довіднику праць з психології за 40 років. 1917–1957» (К., 1958) П. Чамати. У Харків. держ. б-ці ім. В. Короленка в межах циклу «Національне відродження на порозі ХХІ століття» підготовлено каталог виставки «З історії філософської думки на Україні» (Х., 1995), де відображено інформацію про книги, статті, автореф. дисертацій укр. та рос. мовами за 1728–1994.

Універсал. інформ.-бібліогр. джерела дають можливість слідкувати за виходом нової філос. літ-ри в Україні. Джерелами поточ. бібліогр. інформації з філософії є держ. бібліогр. покажчики Книжк. палати України: «Літопис книг», «Літопис журнальних статей», «Літопис газетних статей», бюлетень «Нові видання України», які подають бібліогр. відомості про літературу з філос. тематики. Від 1997 Книжк. палатою України видається ж. «Політика. Політичні науки», де висвітлюються й філос. проблеми. Інститут проблем реєстрації інформації НАНУ спільно з НБУВ від 1995 випускає реферат. ж. «Джерело», де вміщуються інформ.-бібліогр. відомості про вітчизн. наук. літературу. Нац. парламент. бібліотека України (НПБУ) щомісячно випускає бібліогр. покажч. «Нові надходження з питань суспільних та гуманітарних наук до бібліотек України», де виокремлено розділ «Філософські науки». Крім книжк. видань, що надійшли до НПБУ, подаються відомості про найважливіші матеріали, статті, вміщені в галуз. журналах.

Період. видання і видання, що продовжуються, систематично публікують бібліографію своїх публікацій, подають відомості про нову літературу, зокрема ж. «Філософська думка», «Практична філософія», «Філософські пошуки», зб. наук. праць «Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності», «Філософія, культура, життя», «Філософія, соціологія, політологія», «Філософські дослідження», філос. альманах «Мультиверсум», наук.-теор. часопис «Філософські обрії».

Погляди визнач. зарубіж. філософів із бібліографією їхніх робіт розглядаються у посібнику В. Борейко та О. Помінової «Зарубежные философы дикой природы» (К., 2000). У довідк.-бібліогр. посібнику Т. Ширінкіної «История философии. Ч. 3. Философская мысль в культуре России» (Омськ, 1999) висвітлено зародження і становлення філос. думки, тематику дослідж. Ф. Прокоповича, Г. Сковороди, М. Гоголя, В. Вернадського, О. Потебні та ін.

Низку бібліогр. покажчиків присвяч. Г. Сковороді: «Григорий Саввич Сковорода: Библиогр. о нем материалы» (О., 1913) Л. Чижикова, «Григорій Сковорода» (Х., 1968; 1972) Є. Берковича, «Український Сократ – Григорій Савич Сковорода» (Х., 1995), «Г. С. Сковорода: До 280-річчя з дня народж.» (К., 2002). Праці В. Ляхоцького «Іван Огієнко (митрополит Іларіон): Покажч. архів. джерел» (К., 1998), «Просвітитель: Видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона)» (К., 2000) подають бібліографію його творів. Покажчик П. Штепи «Бібліографія творів Дмитра Донцова» (Віндзор, 1958) містить перелік осн. праць політолога та філософа. У серії АНУ «Біобібліографія вчених Української РСР» створ. низку бібліогр. покажчиків, присвяч. життєвому та творчому шляху вчених у галузі філософії. Осн. етапи життя, н.-д., наук.-організац. та сусп. діяльність вченого у галузі філос. питань природознавства висвітлені в бібліогр. покажч. «Михаил Эразмович Омельяновский» (К., 1985). З працями відомого вченого в галузі історії вітчизн. філософії знайомить покажч. «Даниил Фомич Острянин» (К., 1987). Наук. бібліотека Нац. університету «Києво-Могилян. академія» підготувала біобібліогр. покажч. «Вілен Сергійович Горський» (К., 2000). Інформацію про творчість І. Канта та літературу про нього відображає бібліогр. покажчик «Иммануил Кант: 1803–1994» (Москва, 1996).

В Україні видано низку рекомендац. бібліогр. посібників заг.-філос. характеру і з окремих галузей філософії. Становить інтерес рекомендац. бібліогр. покажч. «Розвиток філософської думки в Україні» (К., 1994), де представлено літературу за 1990–94 про розвиток філос. думки в Україні з найдавніших часів до сьогодення, розповідається про заг. стан філософії на певних етапах розвитку, творчість провідних філософів, діяльність організацій, т-в, братств, гуртків тощо. Одес. держ. наук. б-кою підготовлено рекомендац. покажчики літ-ри «Время в неживой и живой природе» (О., 1987; 1996). Конкретна людина, її внутр. світ, причини та закономірності вчинків, закони взаємовідносин з ін. людьми розглядаються в покажч. «Я и другие Я: Психология личности и общения» (О., 2000).

Важливими джерелами бібліогр. пошуку є прикнижкова бібліографія. Заслуговують на увагу бібліогр. списки, вміщені у виданнях заг. характеру, таких як: «Історія філософії на Україні» (у 3-х т., К., 1987), «Історія філософії України: Хрестоматія» (К., 1993), де подано систематизов. виклад історії філософії в Україні від найдавніших часів до сучасності. Цінну інформацію про видання праць філософів і літ-ри про них дають прикнижк. покажчики і списки, вміщені в монографіях, у виданнях окремих авторів, присвяч. заг. питанням філософії, окремим її галузям чи проблемам. У багатьох з них подається перелік неопубл. матеріалів, які зберігаються в архівах України чи зарубіж. країн, посилання на рукописні документи.

Бібліогр. покажчики з Б. ф. відображено у вид. Книжк. палати України «Літопис книг», покажч. «Бібліографія української бібліографії» (Л., 1934) Є. Пеленського, вид. «Бібліотекознавство і бібліографія України» (К., 1971–2002, вип. 1–63), «Бібліографічні посібники УРСР. 1976– 1980» (Х., 1985), «Джерела українознавства» (К., 1990–98, вип. 1–2).

Літ.: Дорошенко В. Короткий бібліографічний огляд // Українська душа. Нью-Йорк; Торонто, 1956; Кирпичева И. К. Библиография в помощь научной работе. Ленинград, 1958; Поченко Г. П. О состоянии библиографии философской литературы в СССР // Вопр. философии. 1962. № 12; Библиография общественно-политической литературы: Ч. 2. Москва, 1976; Чепелєв В. І. Проблема перервності і неперервності у сучасній філософській літературі // Бібліотекознавство і бібліографія. 1976. Вип. 16; Иениш Е. В. Библиографический поиск в научной работе. Москва, 1982; Від витоків до середини ХІХ століття: Корот. довід. з історії філософії. К., 1998; Запорожець М. О. Філософія П. Д. Юркевича в контексті історико-філософського процесу України. К., 2000.

Т. В. Добко, Л. П. Польовик

Рекомендована література

  1. Дорошенко В. Короткий бібліографічний огляд // Українська душа. Нью-Йорк; Торонто, 1956;Google Scholar
  2. Кирпичева И. К. Библиография в помощь научной работе. Ленинград, 1958;Google Scholar
  3. Поченко Г. П. О состоянии библиографии философской литературы в СССР // Вопр. философии. 1962. № 12;Google Scholar
  4. Библиография общественно-политической литературы: Ч. 2. Москва, 1976;Google Scholar
  5. Чепелєв В. І. Проблема перервності і неперервності у сучасній філософській літературі // Бібліотекознавство і бібліографія. 1976. Вип. 16;Google Scholar
  6. Иениш Е. В. Библиографический поиск в научной работе. Москва, 1982;Google Scholar
  7. Від витоків до середини ХІХ століття: Корот. довід. з історії філософії. К., 1998;Google Scholar
  8. Запорожець М. О. Філософія П. Д. Юркевича в контексті історико-філософського процесу України. К., 2000.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Бібліографія філософська / Т. В. Добко, Л. П. Польовик // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-41924

Том ЕСУ:

2-й

Дата виходу друком тому:

2003

Дата останньої редакції статті:

2003

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

41924

Кількість переглядів цього року:

24

Схожі статті

Бібліографія музична
Музика  | Том 2 | 2003
В. Д. Шульгіна
Бібліографія мистецтвознавча
Наука і вчення  | Том 2 | 2003
Л. П. Польовик
Бібліографія архітектурно-будівельна
Періодика  | Том 2 | 2003
С. С. Артамонова,Г. А. Войцехівська

Нагору