ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Купчанко (Купченко) Корній (Корнило, Корнель)

КУПЧА́НКО (КУ́ПЧЕНКО) Корній (Корнило, Корнель) (22. 07. 1890, с. Станівці Горішні, нині Верхні Станівці Кіцман. р-ну Чернів. обл. – 02. 06. 1943, м. Ухта, Комі АРСР, РФ) – громадський діяч, військовик, музеєзнавець. Син О. Купчанка. Закін. 1-у гімназію в Чер­нівцях (1909). Чл.-засн. Укр. ака­дем. козацтва «Запороже» (після відновлення 1910), для хору якого уклав рукопис. співаник «Gaudeamus igi­­tur–Студентський співаник для комерсів», що містив ноти і тексти понад 200 студент. пісень. Брав участь у ство­ренні 1913 у Чернівцях Укр. ака­дем. козацтва «Чорноморе» (при­пинило існування 1920). На поч. 1923, після закриття румун. вла­дою студент. товариства «Січ», разом із Л. Алиськевичем домігся офіц. відновлення діяльності товариства «Чор­номоре». Після закін. студій у Чернів. університеті вступив на службу в австро-угор. армію як одноріч. доброволець, брав участь у 1-й світ. війні. Від 1919 – в УГА: нач­штабу 7-ї Львів. і 2-ї Коломий. бригад, нач. опе­­ратив. відділу штабу 3-го Корпусу. 24–25 серп­ня 1919 за дору­­ченням генерала А. Кравса очолював групу старшин УГА на пере­­говорах з командуванням денікін. армії в Білій Церкві. Після відступу час­тин УГА на Захід меш­­кав у таборі для інтернов. укр. вояків у Йозефові (Чехо-Словач­­чина), де 1922 заснував підстар­­шин. гурток. Разом із Я. Пастер­­наком уклав таборовий архів, який 1925 передано на зберіган­­ня у фонди Укр. музею визв. бо­­ротьби у Празі (упорядковував його колекції). 1927 повернувся до Чер­нівців. Став співзасн. Спілки зби­рачів старовини й любителів науки народовідання (про­­демонструвала 150 творів укр. нар. мистецтва на виставці у Пра­­зі); співзасн. (1928) і хранителем пер­­шого укр. музею на Буковині – Укр. музею народовідання. Уклав і видав посіб. «Український Му­­зей Народовідання в м. Чернів­­цях на Буковині. Його необхідність і завдання з вказівками для збі­­рачів народописних матеріялів» (1928). Був одним із гол. допису­­вачів тижневика «Рідний край» (1926–30), співред. щоден. г. «Час» (від 1928). У 1930 пере­їхав до Стані­слава (нині Івано-Франківськ), працював секр. в Укр. кооп. бан­ку. Брав активну участь у діяльності товариства «Просвіта», писав стат­ті для «Української Загальної Енцикльопедії». Автор числен. публікацій з укр. військ. проблематики, зокрема «Армія гру­пи генерала Кравса в наступі на Київ в серпні 1919 року» // «Український Скиталець», 1921, ч 8–9; «Укр. парляментар до ро­сийської добровольчої армії» // там само, ч. 10; «Спис жерел до історії укра­їнської визвольної війни 1914–1921 р.» // «Літопис “Червоної Ка­лини”», 1930, ч. 9– 11; «Українська військова література (1914–1923)» // там само. Після окупації Галичини Червоною армією у жовтні 1939 нова влада призначила К. інспектором музеїв і доручила йому ство­рити Станіслав. обл. істор. музей ім. 17 вересня, який урочис­то відкрито 1 травня 1940. Невдовзі після цього К. заарешт. органами НКВС і засудж. до 8-ми р. позбавлення волі. Помер в ув’яз­­ненні. Реабіліт. 1996.

В. П. Старик

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Купчанко (Купченко) Корній (Корнило, Корнель) / В. П. Старик // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51725. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51725

Кількість переглядів цього року:

13

Схожі статті

Грінченко
Людина  |  Том 6 | 2006
О. М. Немкович
Борис
Людина  | Том 3 | 2004
А. І. Жуковський
Леник
Людина  |  Том 17 | 2016
М. І. Зимомря

Нагору