Київське юридичне товариство — Енциклопедія Сучасної України

Київське юридичне товариство

КИ́ЇВСЬКЕ ЮРИДИ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО – громадське об'єднання. Засн. 1877 при Ун-ті св. Володимира з метою орг-ції дослідж. у галузі вітчизн. права, налагодження зв'язків між правознавцями, обговорення наук. праць тощо. Чл. т-ва могли бути особи з вищою юрид. освітою, відомі завдяки правозн. публікаціям, або ті, які належали до судового відомства. Їх обирали простою більшістю голосів на заг. зборах. Існував також ін-т почес. членів. Очолював т-во голова, який, крім упр. справами та кер-ва засіданнями, опікувався зовн. зв'язками. У різний час головами були В. і Г. Демченки, О. Кістяківський, К. Митюков, В. Синайський, В. Удинцев та ін. Осн. робота чл. полягала у збиранні матеріалів, заслуховуванні та обговоренні доповідей з актуал. проблем правознавства, виданні збірників праць, популяризації юрид. знань серед насел., сприянні вдосконаленню вітчизн. юрид. освіти. Протоколи засідань К. ю. т. публікували як окремим накладом, так і на сторінках ж. «Университетские известия» (вміщував і річні звіти т-ва). Щорічно виходили «Труды Киевского юридического общества, состоящего при императорском Университете св. Владимира». Крім того, опубліковано видатну пам'ятку укр. права – «Права, по которым судится малороссийский народ» (К., 1879). К. ю. т. припинило діяльність 1917, однак його традиції продовжило створене за підтримки УЦР влітку 1917 Правниче товариство Українське. Чл. К. ю. т. Є. Спекторський і М. Василенко були одними з ініціаторів утворення УАН.

Літ.: Кистяковский А. Ф. О значении и цели юридических обществ в правовой жизни нашего отечества и об отношении их к судебной реформе (речь действительного члена общества. 1879 г.) // Тр. Киев. юрид. об-ва (13-е приложение к Протоколам 1880 г.). К., 1883; Устав Киевского юридического общества, состоящего при Университете св. Владимира // Сб. постановлений и распоряжений начальства по Ун-ту св. Владимира и прочим русским ун-там с 1878 по 1891 годы включительно. К., 1893; Усенко І. Б. Перші вітчизняні юридичні товариства і український національний рух // Вісн. АПрНУ. 1996. № 6.

С. В. Максимова


Покликання на статтю