Кавецький Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Кавецький Володимир Миколайович

КАВЕ́ЦЬКИЙ Володимир Миколайович (25. 07. 1944, м. Миргород Полтав. обл.) – вчений-агрохімік, ґрунтознавець. Канд. хім. (1972), д-р с.-г. (1991) н., проф. (1997). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1968). Працював зав. лаб. аналіт. хімії пестицидів Ін-ту захисту рослин УААН (1966–92); проф. каф. агрохімії та ґрунтознавства Нац. аграр. ун-ту (1992–94); зав. відділу екол. токсикології Ін-ту агроекології і біотехнології УААН (1994–2002); зав. лаб. екол. токсикології і гігієни агрохімікатів Ін-ту екогігієни і токсикології (2002–06); проректором з наук. роботи (2006–08), проф. каф. екології (від 2008) Держ. екол. академії післядиплом. освіти і упр.; водночас від 2008 – викл. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України та Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія» (усі – Київ). Запропонував методи визначення вмісту пестицидів в об'єктах довкілля, модель прогнозування небезпеки забруднення регіонів пестицидами та важкими металами за екотоксикол. показниками.

Пр.: Охрана окружающей среды при применении пестицидов. К., 1983 (співавт.); Справочник по контролю за применением средств химизации в сельском хозяйстве. К., 1989 (співавт.); Екотоксикологічне обґрунтування застосування засобів хімізації // Агроекол. журн. 2002. № 2; Математичне моделювання поведінки свинцю у ґрунті при екотоксикологічній оцінці застосування добрив // Соврем. проблемы токсикологии. 2005. № 4 (співавт.); Екотоксикологічна оцінка фітотоксичності Pb, Cd, Zn, Cu за умов моно- та мультиметалічного забруднення ґрунту // Наук. зап. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Сер. Біологія, екологія. 2009. Т. 93 (співавт.).

О. С. Дем'янюк


Покликання на статтю