Казанський Борис Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Казанський Борис Олександрович

КАЗА́НСЬКИЙ Борис Олександрович (13(25). 04. 1891, Одеса – 05. 04. 1973, Москва) – фахівець у галузі органічної хімії. Д-р хім. н. (1935, без захисту дис.), проф. (1935), акад. АН СРСР (1946). Герой Соц. Праці (1969). Сталін. премія (1949). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1918), де відтоді й працював: від 1935 – проф., від 1949 – зав. каф. орган. каталізу, від 1953 – зав. каф. хімії нафти, від 1961 – проф. каф. хімії нафти і орган. каталізу. Водночас від 1936 – в Ін-ті орган. хімії АН СРСР (Москва): зав. лаб. каталіт. синтезу, 1954–66 – дир. Розробляв основи нафтохімії і каталіт. перетворень вуглеводнів. Спільно з учнями відкрив нові каталіт. реакції утворення цикліч. вуглеводнів, з М. Зелінським і А. Плате – каталіт. реакцію селектив. гідрогенолізу циклопентанових вуглеводнів в атмосфері водню на платиновому каталізаторі з розриванням лише одного з п'яти вуглеводень-вуглеводних зв'язків (1934), з А. Плате – реакцію С6-дегідроциклізації (ароматизації) парафінових вуглеводнів (1936). Встановив правила гідрогенолізу та ізомеризації С3- і C4-циклоалканів, закономірності гідрування етилену, його гомологів різного ступеня алкілування (1950); розробив (спільно з Г. Ландсберґом) методику вивчення індивід. складу бензину.

Пр.: Ароматизация некоторых гомологов циклопентана и парафинов в присутствии платинированного угля // Журн. общей химии. 1937. Т. 7, вып. 2 (співавт.); Каталитическое присоединение водорода к соединениям с несколькими двойными связями // Там само. 1938. Т. 8, вып. 14–15 (співавт.); Каталитическое гидрирование углеводороводов ряда циклопентана с расщеплением кольца // УХ. 1948. Т. 17, вып. 6; Каталитическое гидрирование двунепредельных соединений с сопряженной системой двойных связей. Сообщение 1. Гидрирование диозокротила // Изв. АН СРСР. Отдел. хим. наук. 1952. № 3 (співавт.); Каталитическое превращение углеводородов // Хим. наука и пром-сть. 1957. Т. 2, № 2 (співавт.); Определение индивидуального углеводородного состава бензинов прямой гонки комбинированным методом. Москва, 1959 (співавт.); Каталитические превращения углеводородов: Сб. избр. тр. Москва, 1968.

Літ.: Рубинштейн А. Академик Борис Александрович Казанский (К 60-летию со дня рожд.) // Вест. АН СРСР. 1951. № 5; Борис Александрович Казанский: Мат. к биобиблиографии ученых СРСР. Сер. хим. наук. Москва, 1952. Вып. 17; 1973. Вып. 51; Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Биогр. справоч. Москва, 1991.

В. Я. Чирва, Д. П. Толстенко


Покликання на статтю