Інженерно-геологічна розвідка — Енциклопедія Сучасної України

Інженерно-геологічна розвідка

ІНЖЕНЕ́РНО-ГЕОЛОГІ́ЧНА РО́ЗВІДКА – комплекс інженерно-геологічних досліджень, які виконують у складі інженерно-технічних розвідувань для проектування, освоєння території під забудову в межах взаємодії геологічного середовища та проектованих споруд. І.-г. р. проводять для вивчення і оцінювання інж.-геол. умов ділянки буд-ва, прогнозування змін цих умов під впливом техноген. чинників, визначення допустимих техноген. впливів на довкілля, а також оцінювання ризиків для життєдіяльності людини на конкрет. територіях. Мета виконання розвідки, відомості про попередні дослідження, характеристика об'єкта, вимоги щодо складу робіт зазначені у тех. завданні проект. орг-ції. Програму розвідки опрацьовують на основі тех. завдання, фонд. матеріалів, результатів рекогносцирувал. обстеження ділянки буд-ва та прилеглих територій, вимог норматив. документів. Детальність проведення розвідки визначається складністю інж.-геол. умов і стадіями проектування. Звіт про І.-г. р. має містити: вступну частину, в якій подають дані про мету розвідки, положення ділянки, інж.-геол. вивченість, ін. заг. відомості; гідрогр. і орогр. характеристики ділянки; структурно-тектон. особливості; геол. будову; геотех. характеристики ґрунтів; гідрогеол. умови; характеристику інж.-геол. процесів та явищ; прогноз впливів буд-ва на довкілля; висновки та рекомендації. І.-г. р. виконують спеціаліз. орг-ції Мін-ва буд-ва, відділи інж.-тех. розвідок при проект. ін-тах буд. профілю.

Літ.: Демчишин М. Г. Техногенні впливи на геологічне середовище території України. 2004; Костюченко М. М., Шабатин В. С. Гідрогеологія та інженерна геологія: Підруч. 2005 (обидві – Київ).

М. Г. Демчишин


Покликання на статтю