Інстанція судова — Енциклопедія Сучасної України

Інстанція судова

ІНСТА́НЦІЯ СУДОВА́ – ланка судової системи України з відповідними процесуальними повноваженнями, що залежать від стадії судового процесу. Однією з осн. засад судочинства є забезпечення апеляц. і касац. оскарження рішення суду, окрім випадків, встановлених законом. У кримінал., цивіл., госп. й адм. процесах розрізняють суди першої, апеляц. та касац. інстанцій. Суд першої інстанції здійснює докладне (за певних, передбачених законом умов – скорочене) дослідж. доказів з метою всебіч., повного і об'єктив. з'ясування обставин справи та закон., обґрунтов. і справедливого її вирішення шляхом винесення вироку, рішення, ухвали чи постанови. Під час судового слідства у кримінал. процесі суд першої інстанції допитує підсудного, потерпілого, свідка, експерта, призначає експертизу, оглядає речові докази, оглядає і оголошує письм. докази, провадить ін. судово-слідчі дії та виносить обвинув. чи виправдув. вирок або ж ухвалу (постанову) про закриття справи чи про повернення її на додатк. розслідування; у цивіл. процесі – заслуховує пояснення позивача, відповідача та третіх осіб, допитує свідків, оголошує письм. докази, оглядає речові докази, заслуховує висновки експерта і виносить рішення чи ухвалу; у госп. – заслуховує представників позивача і відповідача та ін. осіб, які беруть участь у засіданні, й виносить рішення, ухвалу чи постанову; в адм. – заслуховує пояснення осіб, які беруть участь у справі, показання свідків, досліджує письм. та речові докази (серед яких – різноманітні носії інформації), висновки експертів і виносить постанову, що вирішує спір по суті, або ж ухвалу, якою, зокрема, закриває провадження у справі, залишає позовну заяву без розгляду.

Як суди першої інстанції цивіл. справи розглядають рай., рай. у містах, міські та міськрайонні суди. Вони ж розглядають і всі кримінал. справи, окрім підсудних апеляц. і військ. судам. Апеляц. суди як суди першої інстанції розглядають кримінал. справи про злочини проти основ нац. безпеки, злочини, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді довіч. позбавлення волі, а також можуть прийняти до свого провадження справи, підсудні місц. суду у випадках особливої складності або важливості справи. Військ. суди гарнізонів як суди першої інстанції розглядають справи про злочини осіб, які мають військ. звання до підполковника, капітана другого рангу включно, крім справ, підсудних військ. судам вищого рівня. Військ. суди регіонів, Військ.-мор. сил як суди першої інстанції розглядають справи про злочини осіб, які мають військ. звання полковника, капітана першого рангу і вище; про злочини осіб, які займають посаду від ком-ра полку, корабля першого рангу і вище, а також осіб, рівних їм за служб. становищем, і справи про всі злочини, за які в умовах мирного часу законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довіч. позбавлення волі. Цивіл. справи у судах першої інстанції розглядає, як правило, суддя одноособово, а у випадках, передбачених законом, – суддя і два нар. засідателі. Кримінал. справи у судах першої інстанції розглядає, як правило, суддя одноособово. Справи про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10-ти р., розглядає суд колегіально у складі трьох осіб, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд. Справи про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довіч. позбавлення волі, розглядає суд у складі двох суддів і трьох нар. засідателів. В адм. судочинстві адм. справи як суди першої інстанції можуть розглядати місц. адм. суди (місц. заг. суди як адм. суди та окружні адм. суди) і Вищий адм. суд України у випадках, встановлених ч. 1 ст. 20 Кодексу адм. судочинства України. Адм. справи у першій інстанції розглядає, як правило, суддя одноособово. Однак справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність Президента, КМ, мін-ва чи ін. центр. органу виконав. влади України, НБУ, їхньої посадової чи служб. особи, вибор. комісії (комісії з референдуму), чл. цієї комісії, розглядає та вирішує в окруж. адм. суді колегія у складі трьох суддів. У такому ж складі розглядається справа з ініціативи судді або за клопотанням однієї із сторін у разі особливої її складності. Вищий адм. суд України як суд першої інстанції розглядає адм. справи колегіально у складі не менше п'яти суддів. Місц. госп. суди (госп. суди АР Крим, областей, Києва і Севастополя) розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі госп. суду. Як правило, справу розглядає суддя одноособово, проте залежно від категорії і складності, вона може бути розглянута і колегіально у складі трьох суддів. Апеляц. (друга) інстанція – суд, який розглядає справу за апеляціями учасників процесу на рішення місц. суду, що, як правило, ще не набрали закон. сили, і в разі необхідності має право провести власне повне або частк. судове слідство. Апеляц. інстанціями у кримінал. і цивіл. справах є апеляц. суди (їхні судові палати у кримінал. і цивіл. справах) АР Крим, областей, Києва та Севастополя, а також військ. апеляц. суди регіонів і Військ.-мор. сил; апеляц. інстанціями щодо рішень місц. госп. судів, які ще не набрали закон. сили, – апеляц. госп. суди, повноваження яких поширюються на територію знаходження відповід. місц. судів. Судом апеляц. інстанції в адм. справах є апеляц. адм. суд, у межах територ. юрисдикції якого знаходиться місц. адм. суд, що ухвалив рішення. У справах щодо рішень, дій чи бездіяльності Центр. вибор. комісії, чл. цієї комісії, розглянутих окруж. адм. судом, територ. юрисдикція якого поширюється на Київ, судом апеляц. інстанції є Вищий адм. суд України. Всі апеляц. інстанції розглядають справи колегіально у складі трьох суддів.

Касац. інстанція – суд, що розглядає кримінал., цивіл., госп. чи адм. справу за касац. поданнями прокурора та касац. скаргами ін. учасників процесу на рішення місц. й апеляц. судів. У кримінал. процесі касац. інстанцією є Судова палата у кримінал. справах та Військ. судова колегія Верхов. Суду України; у цивіл. процесі – Судова палата у цивіл. справах Верхов. Суду України; у госп. процесі – Вищий госп. суд України щодо рішень місц. госп. суду та постанов апеляц. госп. суду, а також Верхов. Суд України щодо постанови Вищого госп. суду України, прийнятої за результатами перегляду рішення місц. госп. суду, яке набрало закон. сили, чи постанови апеляц. госп. суду; в адм. процесі – Вищий адм. суд України, а за винятк. обставин, якщо судові рішення оскаржені з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касац. інстанції однієї й тієї самої норми права або визнання судових рішень міжнар. судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнар. зобов'язання України, – і Верхов. Суд України. Перегляд судових рішень за винятк. обставин є різновидом касац. провадження. У порядку виключ. (винятк.) провадження Верхов. Судом України можуть бути переглянуті судові рішення у кримінал. і цивіл. процесах, які набрали закон. сили.

Літ.: Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. 2003; Кодекс адміністративного судочинства України. 2005; Кримінально-процесуальний кодекс України. 2008; Цивільний процесуальний кодекс України. 2008 (усі – Київ).

В. П. Шибіко


Покликання на статтю