Інтенсифікація — Енциклопедія Сучасної України

Інтенсифікація

ІНТЕНСИФІКА́ЦІЯ (франц. intensification, від лат. intensio – напруження, посилення і ... фікація) – сукупність заходів, спрямованих на посилення, збільшення напруженості, продуктивності, дієвості.

Інтенсифікація праці (І. п.) – сукупність заходів, спрямованих на підвищення інтенсивності праці. Розрізняють абсолютну та відносну І. п. Абсолютна І. п. передбачає проведення заходів із підвищення інтенсивності праці, спрямов. на прискорення темпу робочих рухів, більшого напруження уваги, пам'яті, мислення тощо (через інтенсивніше споживання енергії людини, більше напруження фізіол. та психол. функцій, але до певної межі, щоб утома не переходила у перевтому). Відносна І. п. передбачає проведення заходів із підвищення інтенсивності праці, спрямов. на ефективніше використання робочої сили. Це стає можливим завдяки раціоналізації робочих рухів, усуненню з них усього зайвого після оптимізації умов зовн. середовища, ліквідації несприятливих впливів. Питома вага продуктив. витрат може зрости внаслідок зниження витрат на подолання несприятливих елементів умов праці. Сучасні тенденції І. п. тісно пов'язані з процесами інтенсифікації вироб-ва: збільшенням кількості устаткування, автоматизацією та комп'ютеризацією вироб. процесів. Збільшення кількості устаткування, його потужностей спричиняє посилення шумів, підвищення т-ри, позбавляє організм необхід. мінімуму фіз. навантаження (т. зв. м'язовий голод), посилює монотонність праці. В умовах автоматизації вироб-ва зменшуються контакти працівників з рухомими частинами устаткування, що знижує кількість травм, забруднення на робочому місці тощо. Водночас зростає інтенсивність розумової праці, збільшуються емоційні, нервові, психол. навантаження на людський організм. Комп'ютери часто використовують для контролю за діями працівників. Проведене у США Нац. ін-том профес. захворювань обстеження засвідчило, що електрон. контроль за процесом праці, її примусовий ритм спричинюють стан тривоги, депресію, роздратування і нерідко призводять до серц. і психіч. захворювань.

Літ.: Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Підруч. К., 2003; Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підруч. К., 2009.

Л. В. Щетініна

Інтенсифікація природокористування (І. п.) – процес послідовного впровадження новітніх досягнень науково-технічного прогресу у сферу раціонального природокористування для забезпечення глибини та комплексності використання природних ресурсів. Це означає одержання максимально можливої кількості якіс. продукції або надання послуг з одиниці інтеграл. природ. ресурсу з урахуванням впливу цього процесу на довкілля. І. п. сприяє зниженню енергет. та ресурс. затрат при отриманні одиниці ресурсу. Осн. шляхи І. п.: мініатюризація виробів, зниження енерго- та ресурсозатратності, низьковідходне та каскадне вироб-во, пряма економія природ. ресурсів у циклах їхньої експлуатації (зменшення втрат під час видобування, транспортування та переробки).

М. А. Хвесик


Покликання на статтю