Іліаді Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Іліаді Олександр Іванович

ІЛІА́ДІ Олександр Іванович (30. 10. 1975, Алма-Ата, нині Алмати) – мовознавець. Д-р філол. н. (2009). Закін. Кіровогр. пед. ун-т (1998). Працював у відділі ономастики Ін-ту укр. мови НАНУ (Київ, 2001–06); від 2009 – зав. каф. мовної підготовки Кіровогр. юрид. ін-ту Харків. ун-ту внутр. справ. Наук. дослідження: слов'ян. (апелятивна та ономаст.) етимологія, порівнял.-істор. мовознавство (зокрема проблеми праслов'ян. морфології, словотвору); реконструкція праслов'ян. мовного стану (відновлення лексики, фрагментів словотворення, виявлення слідів діалект. членування праслов'ян. мовної обл.) та дописем. періоду розвитку окремих слов'ян. мов.

Пр.: Етимологічне гніздо з коренем *vеr- у праслов'янській мові. К.; Кр., 2001; Об одной группе соматической лексики в связи с вопросами славянской именной суффиксации // Folia onomastica Croatica. Zagreb, 2001. Kn. 10; Основы славянской этимологии: Учеб. К., 2005; слов'янські мовні релікти в топонімії балкан. К.; Кр., 2008; О новом этимологическом словаре русского языка // Slavia оrientalis. Warszawa, 2009. Rocz. 58. № 3; Об одном типе лексических изоглосс // Язык и традицион. культура Рус. Северо-Запада: Сб. ст. памяти Л. Я. Петровой. Великий Новгород, 2010.

Л. В. Рябець


Покликання на статтю