Індексація грошових доходів населення — Енциклопедія Сучасної України

Індексація грошових доходів населення

ІНДЕКСА́ЦІЯ ГРОШОВИ́Х ДОХО́ДІВ НАСЕ́ЛЕННЯ – встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами механізм підвищення грошових доходів населення, що дає змогу частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг. І. г. д. н. здійснюють відповідно до Законів України «Про індексацію грошових доходів населення» (1991), «Про прожитковий мінімум» (1999) та Порядку проведення індексації грошових доходів населення (затв. постановою КМ України від 17 липня 2003). Їй підлягають грош. доходи насел., отримані в гривнях на тер. України, які не мають разового характеру. До таких доходів належать: заробітна плата найманих працівників; пенсії; стипендії; грош. забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальниц. складу, посад. осіб митної служби; виплати, здійснювані відповідно до законодавства про заг.-обов'язк. держ. соц. страхування; суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або ін. ушкодженням здоров'я; а також суми, що виплачують особам, які мають право на відшкодування шкоди у випадку втрати годувальника. І. г. д. н. здійснюють тоді, коли величина індексу спожив. цін перевищує поріг індексації. Індекс спожив. цін – показник, що характеризує динаміку заг. рівня цін на товари та послуги, які купує насел. для невироб. споживання. Індекс спожив. цін обчислює Держ. ком-т статистики України. Його публікують в офіц. період. вид., зокрема г. «Урядовий кур'єр», не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним. Поріг індексації – величина індексу спожив. цін, яка дає підстави для проведення І. г. д. н. Згідно з чинним законодавством, поріг індексації в Україні встановлено у розмірі 101 %. Грош. доходи насел. індексують у межах прожитк. мінімуму, встановленого для відповід. соц. і демогр. груп насел.; заробітну плату – в межах прожитк. мінімуму, встановленого для працездат. осіб. У випадку, коли грош. доходи перевищують прожитк. мінімум, індексують частину доходу, що дорівнює прожитк. мінімуму; частина доходу, яка перевищує прожитк. мінімум, індексації не підлягає. Для визначення суми виплат, пов'язаних з І. г. д. н., розраховують індекс спожив. цін за наростаючим підсумком. Для такого розрахунку окремо для кожного громадянина визначають базовий місяць – місяць, за який почали виплачувати відповідні грош. доходи (напр., для найманого працівника базовим є місяць прийняття на роботу). Базовим також вважають місяць, у якому відбулося підвищення розмірів мін. заробіт. плати, пенсії, стипендій, виплат, здійснюваних відповідно до законодавства про заг.-обов'язк. держ. соц. страхування; грош. доходів, якщо таке збільшення не пов'язане з підвищенням мін. розмірів. Якщо підвищення мін. заробіт. плати, пенсій, стипендій, виплат, здійснюваних відповідно до законодавства про заг.-обов'язк. держ. соц. страхування, не супроводжує фактичне збільшення розміру грош. доходів, базовий місяць не змінюють й індекс продовжують розраховувати за наростаючим підсумком. І. г. д. н. у базовому місяці не здійснюють. Для проведення подальшої індексації індекс спожив. цін за наростаючим підсумком розраховують з наступ. за базовим місяця, у якому індекс спожив. цін перевищив поріг індексації – 101 %. І. г. д. н. здійснюють з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс спожив. цін, зокрема якщо у липні відповід. року індекс інфляції за наростаючим підсумком перевищить 101 %, то індексувати з урахуванням цього індексу потрібно грош. доходи за вересень відповід. року. Суму виплат розраховують за формулою Ві = Дінд. × Іцін: 100 %, де Ві – сума виплат, Дінд. – розмір доходу, що індексується (не більше прожитк. мінімуму), Іцін – величина приросту індексу спожив. цін. Виплачують суми індексації за рахунок джерел, з яких провадять відповідні грош. виплати насел.: підпр-ва, установи та орг-ції підвищують розміри заробіт. плати у зв'язку з індексацією за рахунок влас. коштів; підпр-ва, установи та орг-ції, фінансовані чи дотовані з держ. бюджету, підвищують розміри заробіт. плати у зв'язку з індексацією за рахунок влас. коштів і коштів держ. бюджету; об'єднання громадян підвищують розміри заробіт. плати за рахунок влас. коштів. Індексацію пенсій і страхових виплат, здійснюваних відповідно до законодавства про заг.-обов'язк. держ. соц. страхування, ін. видів соц. допомоги проводять за рахунок Пенсій. фонду, фондів заг.-обов'язк. держ. соц. страхування та коштів держ. бюджету; індексацію стипендій особам, які навч. – за рахунок джерел, з яких вони сплачуються. І. г. д. н. є важливою складовою держ. системи захисту та однією з гарантій забезпечення достат. життєвого рівня насел., тому за порушення відповід. законодавства винних осіб притягають до відповідальності. Невиплата сум, пов'язаних з індексацією заробіт. плати – один із видів порушення труд. законодавства. За порушення вимог законодавства про працю посад. особи підпр-в та громадяни – фіз. особи-підприємці несуть адм. відповідальність.

С. О. Цимбалюк


Покликання на статтю