Кузнецов Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кузнецов Микола Іванович

КУЗНЕЦО́В Микола Іванович (Кузнецов Ни­колай Иванович; 06(18). 12. 1864, С.-Пе­тербург – 22. 05. 1932, там само) – російський геоботанік. Д-р ботаніки (1911), проф. (1912), чл.-кор. АН СРСР (1904). Золота медаль ім. П. Семенова-Тянь-Шанського Рос. геогр. т-ва. Закін. С.-Пе­тербур. ун-т (1888). Від 1891 працював у С.-Пе­тербур. ботан. саду, де очолював рос. гербарій; від 1894 викладав на Жін. пед. курсах С.-Пе­тербур. Фребелів. т-ва. Від 1895 – зав. каф. ботаніки, дир. ботан. саду Юр'єв. ун-ту (нині м. Тарту, Естонія), 1900–14 видавав «Труды Ботанического сада Императорского Юрьевского университета», разом з учнями – фундам. дослідж. «Flora caucasica critica» (не заверш.; вийшло 45 вип., 1901–16). Від 1915 – дир. Нікіт. ботан. саду в Криму, брав участь у створенні ботан. кабінету і гербарію при ньому, видавав ж. «Вестник русской фло­ры»; співзасн. Таврій. ун-ту (Сім­ферополь), де 1918–21 працював зав. каф. ботаніки, деканом фіз.-мат. ф-ту. Від 1921 – у Ленінграді (нині С.-Пе­тербург): до 1932 – проф. каф. географії й екології рослин Ун-ту; заст. дир. Геогр.-екон. НДІ; водночас від 1922 – організатор і зав. геоботан. відділу Гол. ботан. саду; 1923–25 – проф. Політех. ін-ту. Учасник експедицій у Архангел. губ., на Пн. Урал, Кавказ та ін. Вивчав флору Кавказу, її історію, систематику і філогенію квітк. рослин, проблеми ботан. районування європ. частини СРСР. Ініціатор робіт з геогр. картуван­ня СРСР. Брав участь в укладанні «Геоботанической карты Европейской части СССР в мас­штабе 1 : 1 050 000» (1926–32) і «Ботанико-географической кар­ты Европейской части СССР в масштабе 1 : 1 050 000» (1926; обидві – Ленінград). Автор нарисів про життя і діяльність А. Бе­кетова, Г. Танфільєва, А. Краснова та ін. Його ім'ям названо рід і низку видів рослин.

Пр.: Новейшие успехи океанической фито-географии // Изв. Рус. геогр. об-ва. С.-Пе­тербург, 1906. Т. 31; Основы ботаники. По лекциям, читанным в Юрьев­ском университете: В 2 т. Юрьев, 1914; 1915; Сф., 1919; Введение в систематику цветковых растений: Пособ. Юрьев, 1914; Ленинград, 1936; Краткий очерк ис­тории развития растительности Кав­каза // Вест. рус. флоры. 1915. Т. 1, № 1; Ботанико-география на Украине // Геогр. вест. 1922. Т. 1, № 1; Жизнь и стро­ение растений. Ленинград, 1924; Бота­нико-географическое картирование Европейской России // Зап. Одес. об-ва естествоиспытателей. 1928. Т. 44.

Літ.: Комаров В. Л. Памяти Н. И. Куз­нецова (1864–1932) // Сов. ботаника. 1933. № 1; Тумаджанов И. И. Профессор Николай Иванович Кузнецов и из­учение истории лесной растительности Кавказа // БЖ. 1957. № 9; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. ХVІІІ – начало ХХ вв. Биологические и ме­дико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984; Липшиц.

Д. В. Сунгуров


Покликання на статтю